Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
เคล็ดลับปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างได้ผลคำว่า change ชั่วโมงนี้ คงไม่ใช่แค่แฟชั่นที่ เฟื่องฟูชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็วูบหายไป เพราะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ถ้าองค์กรไหนหยุดตัวเองไว้กับความสำเร็จเดิม ๆ คงเดินไปบนถนนธุรกิจได้ค่อนข้างลำบาก

แต่การจะ change องค์กรไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

ในหนังสือ Productivity ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2553 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการส่งวิทยากรที่ปรึกษาเข้าไปตรวจประเมิน วิเคราะห์ และให้คำแนะนำองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบและการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ลดต้นทุนขององค์กร ได้ฉายภาพให้เห็นเคล็ดลับการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างได้ผล ผ่านงานวิจัยที่เก็บข้อมูลจริงจากองค์กรที่เข้าร่วมปรับปรุงประสิทธิภาพในช่วงที่ผ่านมา

คณะวิจัยสถาบันเพิ่มผลผลิตฯบอกว่า จากประสบการณ์การทำงานหลังจากจบโครงการ องค์กรต่าง ๆ ต่าง ส่งรอยยิ้มให้เจ้าหน้าที่ เพราะต้นทุนความสูญเสียในอดีตลดลง แต่ทว่าจากการเฝ้ามองสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ก็เห็นว่าหลังจากนั้นไม่นานหลายองค์กรก็กลับไปอยู่ที่เดิมเหมือนช่วงก่อนเข้าร่วมโครงการ มีองค์กรจำนวนน้อยมากที่สามารถขยายผลได้

ด้วยเหตุนี้คณะวิจัยของสถาบันเพิ่มผลผลิตฯจึงได้ใช้เครื่องมือทางสถิติมาประมวลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ประกอบกับข้อมูลจริง ศึกษาถึงปัจจัยที่ ส่งผลต่อการคงอยู่และการรักษาไว้ซึ่งกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

ผลปรากฏว่าองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพจะต้องมี รูปแบบการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการดำเนินการในด้านต่าง ๆ อาทิ การมอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจน การจัดให้มีระบบการ

ติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ที่มากกว่าต้องมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน

และประการสุดท้าย การสื่อสารต้องถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งไม่ใช่แค่เนื้อหาของการผลักดันการดำเนินการด้านการเพิ่มผลิตภาพที่มีความเข้มแข็งเท่านั้น แต่รูปแบบและวิธีการเลือกใช้ควรพิจารณาให้เหมาะกับจริตของคนในองค์กร เพราะตรงนี้จะช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร

สำหรับกลไกที่จะทำให้องค์กรต่าง ๆ สามารถขับเคลื่อนงานด้านการเพิ่มผลิตภาพได้อย่างต่อเนื่องนั้น ทีมวิจัยของสถาบันเพิ่มผลผลิตฯให้ความเห็นไว้ว่า ทุกองค์กรต้องสร้างและพัฒนาบุคลากรสายพันธุ์พิเศษที่มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร รักที่จะทำงานท้าทายโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหา ซึ่งทีมวิจัยสถาบันเพิ่มผลผลิตฯเรียกมนุษย์พันธุ์นี้กันว่า Productivity Facilitator

ซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่าปัจจุบันมี มากกว่า 50 องค์กรในประเทศไทยที่ได้ผ่านการสร้างคนพันธุ์นี้มาแล้ว

ถ้าอยากรู้ว่า องค์กรที่แข็งแกร่งเขามีสูตรลับในการลับเขี้ยวองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ ได้อย่างไร อย่าพลาดอ่านหนังสือ Productivity ฉบับล่าสุด

หน้า 27

ที่มา:วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 : ประชาชาติธุรกิจ : คอลัมน์ book is capital : โดย ภคอร


ผู้เข้าชม : 1096 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys