Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
CSR ในด้านการจ้างแรงงาน (ข้ามชาติ)ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวมเป็นเรื่องใหญ่ในทุกวันนี้เมื่อประเทศประสบปัญหาสารพัดด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ปัญหาที่เกี่ยวโยงทุกประเด็นข้างต้นปัญหาหนึ่งคือ การที่ประเทศไทยขาดแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือแรงงานขั้นพื้นฐาน หรือเป็นงานที่ทำยาก สกปรก และอันตราย (difficult, dirty, dangerous) นอกจากแรงงานไทยจะมีโอกาสในการเลือกงานที่ดีกว่า ยังเป็นผลจากการที่คนไทยมีลูกน้อยลง ทำให้ฐานพีระมิดประชากรของคนในวัยแรงงานเริ่มต้นลดน้อยลงและไม่ พอเพียงกับความต้องการด้านอุตสาหกรรม และบริการ วันนี้ผมจึงขอนำเสนอเรื่อง CSR ในอีกแบบหนึ่ง คือ CSR ในบริษัทหรือโรงงานที่ใช้แรงงานต่างด้าว หรือที่หลายคนเรียกว่า "แรงงานต่างชาติ"

ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน กว่า 2 ล้านคน ไม่รวมผู้ติดตามที่เป็นเด็กและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาลยอมให้มีการจดทะเบียนผ่อนผันให้ทำงานชั่วคราว เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานในบางอาชีพที่คนไทยไม่นิยมทำ ทำให้มีแรงงานที่จดทะเบียน ผ่อนผันทั้งหมดในปี 2552 กว่า 1 ล้านคน และด้วยความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการให้แรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย มาเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องจึงมีข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้มีการ "พิสูจน์สัญชาติ"

เมื่อพิสูจน์ได้แล้ว แรงงานคนนั้นสามารถทำหนังสือเดินทางและวีซ่าอนุญาตการทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย การจดทะเบียนใบอนุญาตชั่วคราวนั้น แรงงานต้องใช้เงินรวมทั้งค่าประกันสุขภาพเท่ากับ 3,800 บาท ต่อคน และเข้ากระบวนการพิสูจน์สัญชาติ จนได้วีซ่าทำงาน ซึ่งจะเสียเงินเพิ่มเติมอีกประมาณ 5,000-7,000 บาท ต่อคน เนื่องจากมีค่าเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติที่ชายแดน

ถึงจะมีค่าใช้จ่ายสูงต่อแรงงานที่มีเงินเดือนไม่มากนัก ผู้ประกอบการและแรงงานข้ามชาติเองก็ยังเห็นว่าคุ้มค่า เพราะโอกาสการทำงานในประเทศต้นทางมีน้อย

แต่สภาพที่หมิ่นเหม่ด้านกฎหมายจึงทำให้เกิดปัญหาด้านแรงงานข้ามชาติจำนวนมาก ไม่ว่าจะประเด็นการจ้างงานแรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียน การค้ามนุษย์ การกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก การจ้างแรงงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานกฎหมาย และการปล่อยให้ชุมชนแรงงานตกในสภาพที่เสื่อมโทรม เกิดน้ำเสีย ขยะหมักหมม

มูลนิธิรักษ์ไทย ที่มีงานด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม จึงได้ขยายการทำงานเสริมสร้างศักยภาพแรงงาน ข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม ใน 5 จังหวัด คือ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยได้ประสานงานกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

กิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งในโครงการนี้ คือ การส่งเสริมผู้ประกอบการให้จัดทำกิจกรรม CSR ที่เน้นการปฎิบัติที่ดี เพื่อพนักงาน โดยเน้นว่า ไม่ว่าแรงงานนั้นจะเป็นคนไทย หรือแรงงานข้ามชาติ หลักการปฎิบัติตามกฎหมาย และหลักคุณธรรมนั้นน่าจะเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฎิบัติ

เป็นที่น่ายินดีที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีโครงการที่ส่งเสริมการทำ CSR ในรูปแบบที่เน้นหลายแง่มุม ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของบริษัท/โรงงานต่อสังคมและพนักงาน โดยการอ้างอิงมาตรฐานแรงงานไทย (มรท 8001-2546) พ.ร.บ.

คุ้มครองแรงงาน 2541 พ.ร.บ.แรงงาน สัมพันธ์ 2518 และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และระบบการจัดการคุณภาพทางอุตสาหกรรม

ในการประชุมคณะทำงานจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรองผู้ว่าราชการ จังหวัด นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต เป็นประธาน และมีตัวแทนหน่วยงานระดับจังหวัดหลายหน่วยงาน รวมทั้งตัวแทนของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีการหารือ เรื่องเกณฑ์การวัด CSR ที่ส่งผลถึงแรงงานข้ามชาติ ซึ่งประเด็นสำคัญคือการให้สถานที่ทำงานมีการสื่อสารที่แรงงานข้ามชาติเข้าใจในภาษาของเขาเอง การปฎิบัติที่ถูกต้องด้านความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีวอนามัย การให้แรงงานข้ามชาติเข้าใจกฎหมายแรงงานของไทย และใช้แรงงานอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความเป็นหญิงเป็นชาย การปราบปราม ยาเสพติด อาชญากรรม การล่วงละเมิดทางเพศ และการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมไทย และการอยู่ร่วมกันในสังคม นอกจากนั้นได้มีการหารือ ว่า การทำ CSR ที่เน้นทางสังคม น่าจะรวมถึงการให้แรงงานข้ามชาติ เข้าใจกฎหมายไทย โดยเฉพาะกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

นอกจากนั้นได้มีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครอีกครั้งหนึ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม มาจาก 43 สถานประกอบการ ได้มีการหารือเกี่ยวกับบทบาทของนายจ้าง และลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งการเสนอกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นการปฎิบัติที่เสริมสร้างแรงงานซึ่งการประชุมนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

ต้องยอมรับว่าการทำงาน CSR ในบริษัทโรงงานที่มีการจ้างแรงงานข้ามชาติ ไม่ใช่เรื่องง่าย มีเรื่องของอคติต่อเชื้อชาติอื่น ความเปราะบางของแรงงานเองที่สื่อสารได้ยากและไม่รู้กฎหมาย หรือความกดดันทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการเห็นว่าไม่สามารถเพิ่มมูลค่าต้นทุนแรงงานได้

แต่นับวันสถานประกอบการที่ใช้แรงงานข้ามชาติ จะต้องหันมาให้ความสนใจ ทั้งในประเด็นกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องปฎิบัติเท่าเทียมกันไม่ว่าแรงงานไทย หรือประเทศใดก็ตาม และยังมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากสถานประกอบการได้รับประโยชน์จากการนำเข้าแรงงาน ดังนั้นการคืนกำไรต่อสังคมที่เหมาะสม คือไม่สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยว่าละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติในหลาย ๆ รูปแบบ ผู้ประกอบการยังจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมไทย โดยไม่ให้แรงงานเหล่านี้กลายเป็น "ภาระทางสังคม" โดยแปลงให้เป็นพลังงาน ที่ช่วยเสริมสร้างสังคมที่น่าอยู่ ทั้งในประเทศไทย และประเทศต้นทาง

หน้า 25

ที่มา :วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 :ประชาชาติธุรกิจ:คอลัมน์ CSR Talk : โดยพร้อมบุญ พานิชภักดิ์


ผู้เข้าชม : 1446 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys