Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
"โตโยต้า" สร้างต้นแบบลดเมืองร้อน ขยายเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

รู้หรือไม่ ! การหายใจเข้า-ออกของมนุษย์แต่ละคนต้องใช้ต้นไม้ถึง 16 ต้นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละวัน และในช่วงชีวิตของมนุษย์ 1 คนจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามหาศาล และต้องใช้ต้นไม้ถึง 376 ต้นดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของแต่ละคน

ยิ่งไปกว่านั้น มนุษย์ 900 ล้านคนทั่วโลกยังใช้รถยนต์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิต แต่ขณะเดียวกันรถยนต์ก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเพราะทั้งขั้นตอนการผลิต การใช้ หรือแม้แต่การทิ้ง ล้วนจำเป็นต้องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทำลายชั้นบรรยากาศ

เพราะตระหนักถึงการเป็นต้นเหตุมลพิษ "โตโยต้า" จึงพยายามแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยยึดแนวทาง 3 ด้าน ได้แก่ การผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายคือ การปลูกจิตสำนึกด้วยการสร้างโอกาสให้ประชาชนคำนึงถึงและมีปฏิกิริยาที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นวิธีแก้ที่ดีที่สุด

สำหรับ "โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย" ได้สานต่อโครงการดังกล่าว โดย ร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดโครงการ "ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 คัดเลือกกลุ่มโรงเรียน เมือง เทศบาลที่มีผลการดำเนินโครงงานโดดเด่น เดินทางไปทัศนศึกษาและอบรมด้านสิ่งแวดล้อมจากสถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้า ชิราคาวา-โก จังหวัดกิฟู ประเทศญี่ปุ่น

ตลอดเวลา 5 ปีได้สนับสนุนการดำเนินงานแก่เทศบาล 123 แห่ง โรงเรียน 152 แห่งทั่วประเทศ เป็นเงิน 115 ล้านบาท เกิดโครงการลดภาวะโลกร้อนที่เป็นรูปธรรมกว่า 520 โครงการ สามารถลด ก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 6,600 ตัน หลังโครงการปีที่ 5 สิ้นสุด

ปีนี้เครือข่ายลดโลกร้อนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นมาจาก 3 จังหวัด ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าลี่ และโรงเรียนท่าลี่วิทยา จังหวัดเลย ซึ่งเข้ารอบมา 2 ปีซ้อน กับโครงการ "ปลูกป่าด้วยใจเรา บรรเทาโลกร้อน" โดยเมื่อปีก่อนหน้ากลุ่มที่ได้ไปดูงานที่ญี่ปุ่น ได้นำแนวคิดด้านการปลูกป่าของ "ศ.ดร.อากิระ มิยาวากิ" ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ มาเป็นต้นแบบในการทำ โครงการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในชุมชน ปัจจุบันมีเครือข่ายทั้งวัด โรงเรียน หน่วยงานราชการ ชุมชนทั้งในและนอกเขตเทศบาลอีก 20 แห่ง

"ด.ช.ปริวรรต รัตนะ" นักเรียนโรงเรียนท่าลี่วิทยากล่าวว่า หลังจบโครงการนี้ก็จะมีโครงการใหม่ ๆ ออกมาต่อเนื่องควบคู่กับการอบรมน้อง ๆ ในพื้นที่ ให้สานต่อโครงการที่ได้ทำไว้ และไปเยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอ

ยังได้กล่าวถึงสิ่งที่ได้จากการร่วมอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นว่า แม้โตโยต้าจะมีส่วนทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ แต่เขาก็พยายามแก้ไขด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม ตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กลับไปมองถึงกิจกรรมที่อาจส่งผลเสียต่อชุมชน เช่น การจัดงานเลี้ยงที่ทำให้เกิดขยะ ก็ต้องกลับไปคัดแยกหรือวางแผนการจัดการให้ดี นอกจากนี้ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้า ชิราคาวา-โก ยังได้สอนให้ตัดต้นไม้ต้นเล็กเพื่อให้ต้นไม้ใหญ่เจริญงอกงามได้ดี ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจ

"เราได้เห็นทั้งบริษัทใหญ่ ๆ และคุณครูที่พยายามเป็นต้นแบบเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ตัวเราเองก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมด้วย" นักเรียนโรงเรียนท่าลี่วิทยากล่าว

ต่อมาคือเทศบาลนนทบุรีและโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี กับโครงการ "Carpool เติมเพื่อนร่วมทางให้เต็มคัน" ลดปัญหาความแออัดของการจราจรบริเวณสถานศึกษา รวมถึงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการเดินทางที่ยั่งยืน ลดมลพิษและลดค่าใช้จ่ายจากค่าพลังงานเชื้อเพลิงอีกทางหนึ่ง

"ด.ช.สุริยา ทิมพล" นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์เล่าว่า หลังจากจบโครงการตนและเพื่อน ๆ จะร่วมกับทางโรงเรียนจัดสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและนอกโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือให้คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น

"นอกจากความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยังได้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนที่ไม่รู้จักกัน แต่ต้องนั่งรถมาด้วยกัน ยอมรับว่าช่วงแรกมีปัญหาติดขัดตรงที่ผู้ปกครองไม่ไว้ใจให้ลูกนั่งรถมากับคนแปลกหน้า จากนี้ไปก็ต้องพยายามพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจให้ได้มากที่สุด"

สุดท้ายคือเทศบาลปัตตานีและโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี มาพร้อมกับกิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมขยะแห้งแลกไข่ไก่ในชุมชน กิจกรรมหมักขยะเปียกเพื่อผลิตน้ำจุลินทรีย์ และ กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพลิกฟื้นผืนป่าชายเลน ทั้งที่พื้นที่เมืองปัตตานีมีข้อจำกัดเรื่องความปลอดภัยจากผู้ก่อการร้ายในพื้นที่ ทำให้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ลำบาก

"นายอภิสิทธิ์ ศรีนวลขาว" นักเรียน โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลบอกว่า ต้องสานต่อโครงงานทั้งในโรงเรียนและเทศบาลแน่นอน เพราะทุกโครงงานที่ทำล้วนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตอนนี้แม้ตนจะอยู่ชั้น ม.5 ซึ่งต้องเตรียมตัวเรื่องการเรียนอย่างหนัก แต่ก็จะมอบหมายภารกิจให้กับรุ่นน้องในชมรมต่อไป

"สิ่งที่ประทับใจหลังจากได้เดินทางไปดูงานที่ญี่ปุ่น คือ การจัดการเรื่องขยะ สังเกตได้ว่าบ้านเมืองเขาสะอาดมากเพราะมีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ ก็อยากจะนำสิ่งที่ได้เห็นไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง"

ภารกิจลดภาวะโลกร้อน อาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำสำเร็จภายในเร็ววัน แต่การปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนสามารถทำได้ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไป

เพียงเริ่มจากการเป็นต้นแบบที่ดี

หน้า 30

 

ที่มา : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4204  ประชาชาติธุรกิจ
 


ผู้เข้าชม : 1166 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys