Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
นวัตกรรมคนเครซิทีฟ กุญแจสู่ความสำเร็จงาน+ชีวิต

* ไขรหัสคิดแบบ Creative+Positive
       
       * เทคนิคสร้างบุคลากรคุณภาพและความสำเร็จในงาน
       
       * ผู้เชี่ยวชาญ แนะ คิดใหม่...ทำดี เครซิทีฟของแท้
       
       * ฟันเฟืองสำคัญผลักดันองค์กรสู่เป้าหมาย
       
       'ขาดพลังในการทำงาน...ทำงานไม่มีชีวิตชีวา...ไม่สนุกกับงาน...ทำงานสำเร็จได้ช้า'ท้อแท้ ไม่มีกำลังใจ'รู้สึกว่างานยาก'คิดว่าเป็นไปไม่ได้...บรรยากาศหดหู่ซึมเซา' นี่คือ ปัญหาในการทำงานในองค์กรส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องความรู้ และยังเป็นปัญหาบุคลากรมีต้นตอมาจากการคิดทางลบ ในทางตรงกันข้าม หาก คนคิดทางบวก ก็จะส่งผลทำให้คนทำงานด้วยจิตใจที่สดใสเบิกบาน ทำงานได้สำเร็จ อย่างมีความสุข
       
       ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการความคิดสร้างสรรค์ 'รัศมี ธันยธร' หรือครูเอ็ด กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก หรือเครซิทีฟ (Cresitive) เป็นพลังแรงใจ แรงปัญญา และแรงกาย ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงบวก โดยความคิดสร้างสรรค์ เป็นการคิดหาทางได้หลายทาง หลายวิธี เพื่อทำสิ่งต่างๆ ได้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยคิดหาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตาม ส่วนความคิดเชิงบวกเป็นนวัตกรรมใหม่ทางความคิด
       
       'การคิดสร้างสรรค์ เป็นการหาความคิด วิธีการ และทางเลือกใหม่ๆ หลายทาง เพื่อตอบโจทย์เดียวกัน ทำให้เราเป็นคนที่คิดออก ใช้สำหรับแก้ไขปัญหา คิดแผนพัฒนางาน ให้ได้ผลงานออกมาเรียกว่า นวัตกรรม เช่น เมื่อมีปัญหาก็คิดหาทางแก้ไขหลายทางอย่างรวดเร็ว แล้วจึงค่อยตัดสินว่า จะเลือกวิธีไหนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ มีผลดีที่สุด และมีจุดอ่อนน้อยที่สุด ส่วนการคิดบวก คือ การมองที่ 95 เปอร์เซ็นต์ของทุกๆ อย่างทุกๆ เหตุการณ์ ทุกๆ คน และทุกๆ ความคิด เมื่อนำมารวมกันก็เป็น เครซิทีฟ โดยคนคนนี้จะมีลักษณะทั้งดี บวก เก่งและสร้างสรรค์'
       
       คิดบวก+สร้างสรรค์
       พลังดันองค์กรสำเร็จ
       

       ดังนั้น ถ้าหากบุคลากรในองค์กรมีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกเป็นแก่นในการทำงาน ความคิด จิตใจ คำพูด และการกระทำ ก็จะเป็นแบบสร้างสรรค์ทางบวกไปในทำนองเดียวกัน และส่งผลดีต่องานโดยตรงทุกขั้นตอน อันทำให้คนทำงานร่วมกันสุขสบายใจ ลูกค้าและผู้ติดต่อด้วยก็พึงพอใจ และติดใจ เนื่องจากบุคลากรขององค์กรเป็นคนคิดสร้างสรรค์ทางบวกนั่นเอง
       
       'ถ้าบุคลากรเครซิทีฟ พฤติกรรมก็จะเป็นแบบนั้นด้วย ทำให้งานก้าวหน้า คล่องตัว และสำเร็จ ที่สำคัญทำให้ตนเองเป็นคนทำงานที่มีคุณภาพเป็นที่รักของทุกคน ทำให้ผู้บังคับบัญชาอุ่นใจ เพื่อนร่วมงานสบายใจ ผ่อนคลาย อีกทั้งบุคลากรทุกคน ทุกสายงานสามารถฝึกฝนแนวทางในการเพิ่มพูนความคิดเครซิทีฟให้กับตนเองได้'
       
       เขาบอกว่า หากบุคลากรในองค์กรได้รับความรู้และฝึกฝนตนเองให้สามารถมีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกได้ จะทำให้เขาสามารถแยกแยะได้ว่า ความคิดทางใดที่เขาควรเลือก เพื่อปฏิบัติต่อไปในอนาคต โดยเมื่อเขาได้เรียนรู้เขาก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนความคิดของเขาไปในทางความคิดสร้างสรรค์ เพื่อตนเอง ครอบครัว องค์กรและสังคม
       
       'บุคลากรเป็นเสมือนเฟืองจักรสำคัญ ที่จะนำความสำเร็จมาสู่องค์กร โดยอุปสรรคของความสำเร็จที่องค์กรส่วนใหญ่พบมากที่สุด มีเหตุมาจากความคิดและพฤติกรรมทางลบและบั่นทอนของบุคลากร อันอาจจะดูเป็นเรื่องๆ แต่กลับส่งผลเสียอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ เป็นอุปสรรคต่อความราบรื่นและความสำเร็จในการทำงาน โดยที่ไม่ค่อยมีใครเฉลียวใจ แต่ส่งผลร้ายต่อองค์กรเป็นอย่างมาก'
       
       อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของความสำเร็จที่หน่วยงานส่วนใหญ่พบมากที่สุด มีสาเหตุมาจากความคิดทางลบของบุคลากร ผู้บริหารส่วนใหญ่รู้กันเต็มอกว่า ปัญหาเรื่องการทำงานนั้น ส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องความรู้หรือเครื่องจักร แต่ปัญหามักจะอยู่ที่คน และปัญหาเรื่องคนนั้น เกิดจากความคิดลบของคน
       
       'เวลาคนคิดลบแล้วทุกอย่างจะลบไปหมด ตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำงานเลย พอลงมือทำงาน ความคิดลบก็พาบุคลากรคนนั้นทำร้ายตัวเอง บั่นทอนตัวเอง และส่งผลให้งานของตนเองล้มเหลว และส่งผลกระทบถึงงานของคนอื่นไปด้วย ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายก็ตกต่ำวุ่นวายไปด้วย องค์กรจะไม่ก้าวไปตามเป้าหมายที่วางไว้'
       
       คิดใหม่ ทำดี ...เครซิทีฟแท้
       
       ทั้งนี้ การสร้างเครซิทีฟในการทำงาน ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ที่ทำแต่สิ่งดี แต่ถ้าหากเป็นการคิดสร้างสรรค์แบบทำลาย หรือ Destructive Creativity ก็จะไม่ใช่ความหมายของเครซิทีฟที่แท้จริง เขายกตัวอย่างว่า สำหรับคนทำภาพยนตร์ในโทรทัศน์ คิดภาพยนตร์โฆษณาแบบใหม่ เรียกว่า ผลงานใหม่ แต่ถ้าโฆษณานั้นใหม่ แต่มีแนวคิดทางลบ หรือทำร้ายความรู้สึกของผู้ชม ทำลายวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม เช่น โฆษณาที่ใส่ความรุนแรง เสียงตะคอก การตบตี หรือใส่ภาพน่าขยะแขยง หรือให้นักแสดงแต่งกายหรือทำท่ายั่วยวนทางเพศอย่างไม่ละอาย งานโฆษณาเช่นนี้ก็จะเป็นความคิดใหม่แบบทำลาย
       
       'ทางตรงกันข้าม หากโฆษณาแบบใหม่ที่เป็นแนวคิดบวก ก็จะสร้างสรรค์ความรู้สึกที่ดีและความชื่นใจแก่ผู้ชม สร้างสรรค์ความประทับใจในคุณค่าอันดีงามของสังคม และวัฒนธรรมชาติ เช่น โฆษณาที่ถ่ายทอดความใส่ใจต่อกันและกันของคนในสังคม สื่อความรู้สึกที่อ่อนโยน เอื้อเฟื้อ และเมตตาให้ผู้ชมได้ซาบซึ้งไปด้วย งานโฆษณาเช่นนี้ ก็จะเป็นความคิดใหม่แบบสร้างสรรค์ คือ Constructive Creativity หรือ Creative และแสนดีด้วย'
       
       ดีเอ็นเอ เครซิทีฟ
       

       ทั้งนี้ หากพิจารณาในเชิงลึกของบุคลากรในองค์กรเป็นคนสร้างสรรค์คิดบวก ที่ส่งผลให้ 'งานสำเร็จ' ที่สำคัญจะต้องมีลักษณะ 'คิดก่อนทำ' ด้วยการมีสติ ไตร่ตรองสิ่งต่างๆ ก่อนพูดอะไรหรือลงมือทำอะไร โดยคิดก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เกิดประโยชน์ต่อผู้คนหรือไม่ อย่างไร ไม่เหมาะไม่ควรตรงไหน อย่างไรบ้าง และควรแก้ไขเสียก่อนที่จะพูดและทำ งานจึงออกมาดี ครบถ้วน รอบคอบ บกพร่องน้อย
       
       ขณะเดียวกัน หากต้องการให้ 'งานมีคุณภาพ' คนจะต้องมี 'ศรัทธาในรอบข้าง' ด้วยความกระตือรือร้นเปิดรับประสบการณ์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ โดยเชื่อว่า คนรอบข้างของเขาล้วนมีประสบการณ์และมีความรู้ที่สั่งสมไว้มากมาย เขาจึงศรัทธาคนรอบข้าง ยอมรับและเห็นความสำคัญของความคิดเห็นของทุกคน ทำให้เขามีมุมมองที่กว้างขึ้น
       
       นอกจากนี้ 'งานมั่นคงและก้าวหน้า' ที่จำเป็น คนต้องมีลักษณะ 'พูดแสดงความชื่นชม' ด้วยพื้นฐานความคิดที่เห็นว่า ความคิดใหม่ๆ ที่มีคนเสนอขึ้นมานั้นพอได้ เขาก็จะแสดงความชื่นชมเจ้าของความคิดนั้น ด้วยความรู้สึกที่แท้จริงจากใจ และเขามีจิตใจที่กว้างขวาง บอกสิ่งดีๆ ของเพื่อนร่วมงานให้เขาทราบ คนคนนั้นก็ได้รับรู้คุณค่าของตนเองจากคำที่เพื่อนบอก มิตรภาพที่จริงใจก็เกิดขึ้นและกระจายกว้างสู่กันและกัน
       
       เรียบเรียง บางส่วนจาก หนังสือกวาดขยะความคิด...ชีวิตก็ยิ้มได้ โดย รัศมี ธันยธร
       
       ถอดรหัส คนเครซิทีฟ
       
       * คิดก่อนทำ-งานสำเร็จ
       
       * มีจิตใจสดใส ชื่นบาน-งานมีชีวิตชีวา
       
       * พูดให้กำลังใจคน-งานเฟื่องฟู
       
       * เอื้อเฟื้อต่อคนอื่นและสังคม-งานขยายกว้างขึ้น
       
       * คิดได้คล่อง-งานคล่อง
       
       * มีจิตใจกระตือรือร้น-งานก็ก้าวหน้าเร็ว
       
       * พูดสร้างสรรค์-งานจึงมีพลัง
       
       * เปิดใจ ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่-งานจึงรุดหน้าและสร้างสรรค์
       
       * มองทุกอย่างเป็นไปได้-งานก็เดินดี
       
       * สนใจทำสิ่งใหม่-งานคึกคัก
       
       * พูดแสดงความชื่นชม-งานมั่นคงและก้าวหน้า
       
       * ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพชนและถูกกาลเทศะ-งานจึงเรียบร้อย
       
       * มักคิดว่ามีคนพร้อมช่วยเหลืออยู่เสมอ-งานราบรื่นเสมอ
       
       * มีจิตใจที่โล่ง โปร่ง และสบาย-งานลื่นไหล
       
       * มีความพยายามเข้าใจในงาน-งานจึงรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง
       
       * มีพฤติกรรมที่เหมาะสม-งานจึงถูกต้อง
       
       * คิดว่างานทุกอย่างน่าสนใจ-งานสนุก
       
       * ศรัทธาในรอบข้าง-งานมีคุณภาพ
       
       * พูดด้วยความให้เกียรติ-งานรื่นรมย์
       
       * มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์-งานเติบโต
       
       ที่มา : ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ วันที่ 20 เมษายน 2553  : หนังสือกวาดขยะความคิด...ชีวิตก็ยิ้มได   สำนักพิมพ์ Busy Day

 


ผู้เข้าชม : 1228 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys