Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
"พีแอนด์จี"สร้างนวัตกรรมยั่งยืน จุดลงตัวของ "โอกาสธุรกิจ" และ "ความรับผิดชอบต่อสังคม"


ถ้าลองคีย์คำว่า "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" (sustainable development) ลงไปในเสิร์ชเอ็นจิ้น จะปรากฏเรื่องราว บทความที่พูดถึงเรื่องนี้ มากกว่า 20 ล้านรายการ นั่นรวมถึงการให้คำนิยาม และการตีความแนวคิดในแบบที่แตกต่างออกไป

ประเด็นสำคัญของการเลือกเดินบนถนนเส้นนี้ขององค์กรธุรกิจ จึงไม่ใช่แค่ประโยคสวยหรูที่ปรากฏอยู่ในวิสัยทัศน์องค์กร หากยังสำคัญอยู่ที่การเลือกที่จะตีความ วางกลยุทธ์ และวิธีทำ เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนบรรลุเป้าหมาย

เพราะความจริงคือ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน สำหรับองค์กรธุรกิจ นั้นถือเป็น "เรื่องใหม่" และคงไม่สามารถเกิดได้หากขาดระบบ วิธีคิด และวิธีทำ ที่จริงจัง

กระทั่งยักษ์ใหญ่อย่าง "พีแอนด์จี" บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลและเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วันนี้มีอายุ 173 ปี ยังยอมรับว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับองค์กร

"เมธี จารุมณีโรจน์" ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร พีแอนด์จี ประเทศไทย เล่าว่า "แม้ว่าวิธีคิดและการกระทำบางอย่างจะไม่ใช่เรื่องใหม่และเป็นสิ่งที่เราทำมาตลอด แต่เรามองว่าถ้าจะทำให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นได้จริง จำเป็นต้องมีการจัดระบบและทำให้พนักงานทั่วโลกที่มีอยู่เกือบ 1.4 แสนคน ใน 160 กว่าประเทศทั่วโลก ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน มีความเข้าใจที่เหมือนกัน เพราะทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะอยู่ที่โรงงาน หรือนักการตลาด ฯลฯ ก็ต้องมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ เราจึงจะสามารถเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างแท้จริง"

จุดเริ่มต้นบนถนนสายความยั่งยืน

การจัดระบบใหม่จึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 3 ปีก่อน โดยการตีความการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากนิยามและความหมายของกระทรวง สิ่งแวดล้อม การขนส่งและภูมิภาค ของรัฐบาลอังกฤษ มาอยู่ในชุดความเข้าใจของบริษัทที่ว่า "การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดง่าย ๆ ตรงไปตรงมา นั่นคือการทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น ทั้งคนในรุ่นปัจจุบันและอนาคต"

โดยมีหลักคิดที่น่าสนใจ ที่มองว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นถือเป็นทั้ง "โอกาสธุรกิจ" และ "ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร" ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำและ วิธีที่ทำ

"การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราจึงมุ่งเน้นการผสานลงไปในทุกจุด ตลอดเส้นทางวงจรผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กร ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากพนักงานที่อยู่ในฝั่งการผลิต นักการตลาด ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน (sustainable product innovation) ที่คำนึงตั้งแต่การลงทุนในนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหาร จัดการนวัตกรรม ตลอดจนการส่งมอบ นวัตกรรม"

จากแนวคิดจนมาเป็นนวัตกรรม

นวัตกรรมที่เกิดจากการก่อสร้างโรงงานใหม่ให้มีความยั่งยืน เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ที่ปรากฏให้เห็นจากการจัดระบบและ กำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนในช่วงที่ผ่านมา อย่างโรงงานเพื่อผลิตภัณฑ์ความงามที่ตั้งอยู่ที่เมืองลอดซ์ ประเทศโปแลนด์ ที่เกิดจากการระดมความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมร่วมกับกระบวนการ 77 ขั้นตอน ซึ่งเป็น การประเมินองค์ประกอบด้านความยั่งยืนที่บริษัทได้คิดค้น เพื่อกำหนดระดับผลกระทบของโรงงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น ทำเลที่ตั้ง บริษัทได้ศึกษาทางเลือกทั้งในด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบนิเวศในท้องถิ่น รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเรื่องน้ำ โรงงานแห่งนี้ก็ได้จำกัดการเปลี่ยนแปลงของวงจรน้ำให้น้อยที่สุด

นอกจากความยั่งยืนแล้ว นวัตกรรมนี้ยังคำนึงถึงการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างการใช้วัตถุดิบเพื่อทำบรรจุภัณฑ์ให้น้อยลง ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความสูญเปล่าจากการผลิตให้ได้มากที่สุด จนปัจจุบันวัตถุดิบถูกแปรสภาพมาเป็นสินค้าในสัดส่วนถึง 96% รวมไปถึงการจัดการของเสียให้ได้มากที่สุดด้วย

ในโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษของ "พีแอนด์จี" วัสดุที่เหลือทิ้งไม่เพียงแค่ถูกนำกลับมาใช้เป็นพลังงาน แต่ยังถูกนำไปผลิตเป็นกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องมุงหลังคา

น้ำทิ้งในโรงงานผลิตแชมพูและสบู่เหลว แทนที่จะต้องถูกทิ้งยังถูกนำไปใช้ประโยชน์ในตลาดรอง ปัจจุบันน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตถูกบรรจุนำไปขายเพื่อใช้เป็นน้ำยา ล้างรถ

"เราถึงเชื่อว่าความยั่งยืนนั้นเป็นทั้งโอกาสธุรกิจและความรับผิดชอบของบริษัท ด้วยวิธีคิดเช่นนี้การกระทำทุกอย่างนั้นเราจึงคิดบนพื้นฐานของการตอบโจทย์ผู้บริโภคไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อม ในไทยบริษัทมีโรงงานที่ผลิตและส่งออกสินค้ามูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาทต่อปี สิ่งที่เราทำในช่วงที่ผ่านมาคือการหันมาใช้พลังงานทางเลือก โดยใช้ก๊าซธรรมชาติแทนไฟฟ้า ในแง่ต้นทุนอาจจะไม่ได้ลดลงมากนัก แต่เราเชื่อว่าในระยะยาวจะเป็นความยั่งยืนและสามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงงานที่เรามีอยู่ทั่วโลก" เมธีกล่าว

5 กลยุทธ์ยกระดับความยั่งยืน

สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการส่งผ่านจากระดับนโยบายผ่านกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคด้วยนวัตกรรม ที่ยั่งยืน ในการปรับปรุงผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายว่าจะพัฒนาและวางตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมที่ยั่งยืน ให้มียอดขายสะสมให้ได้ไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2555 ทั้งยังจะต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากกว่า 10% จากผลิตภัณฑ์ปกติ

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านกระบวนการผลิต โดยมุ่งที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี เป้าหมายที่จะลด ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมลงให้ได้ถึง 20% ต่อหน่วยการผลิต และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พลังงานและน้ำ ปริมาณวัสดุเหลือใช้ โดยลดให้ได้รวมกัน 50% ภายใน 10 ปี

กลยุทธ์ที่ 3 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กผ่านโครงการเพื่อสังคมของ "พีแอนด์จี" โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้เด็ก 300 ล้านคน มีโอกาสได้ "ใช้ชีวิต เรียนรู้ และประสบความสำเร็จ" ป้องกันโรคให้ได้ 160 ล้านวัน และรักษาชีวิตเด็กให้ได้ 10,000 คน ด้วยการจัดหา น้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคให้ได้ 4 พันล้านลิตร ภายใต้โครงการน้ำดื่มปลอดภัยสำหรับเด็ก

กลยุทธ์ที่ 4 ด้านพนักงาน ในการให้โอกาสพนักงานพีแอนด์จีทุกคนมีส่วนร่วมและสร้างความพร้อมให้สามารถสร้างสรรค์วิธีคิดและวิธีการทำงานเพื่อความยั่งยืนในการปฏิบัติงานประจำวัน

และกลยุทธ์ที่ 5 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) โดยกำหนดอนาคตด้วยการทำงานอย่างโปร่งใสกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดอิสระอย่างต่อเนื่องในการ สร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบ เช่น ความร่วมมือกับ Energy Saving Trust ในยุโรป เพื่อส่งเสริมให้คนซักผ้าในอุณหภูมิที่เย็นลง ฯลฯ เพราะเชื่อว่าการจะสร้างความแตกต่างได้ย่อมไม่ใช่การทำงานเพียงลำพัง

ไม่เน้นปริมาณ แต่เน้นคุณภาพ

สำหรับในประเทศไทย กับการเดินทางตามกลยุทธ์ที่ว่านี้ เมธีบอกว่า "เรายังถือว่าเป็นองค์กรที่อายุไม่มากนัก เพียง 21 ปี ที่ผ่านมามีคนในองค์กรเริ่มมีความรู้สึกร่วมในสิ่งที่เราทำกับเด็ก ผ่านโครงการ 1 ปี 1 โรงเรียน และโครงการให้ทุนการศึกษาที่ร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์ ที่มีเด็กเข้าถึงทุนนี้มากกว่า 100 ทุน โดยเป็นการให้ทุนอย่างต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีที่ไม่เพียงให้โอกาสเด็ก แต่ขณะเดียวกันเราเห็นว่าวิชาชีพนี้เป็นสาขาอาชีพที่ขาดแคลน เราจึงไม่เน้นปริมาณ แต่เน้นในเรื่องความยั่งยืนของผลที่จะเกิดขึ้นมากกว่า งบประมาณอาจจะไม่มากนักเมื่อเทียบกับยอดขาย แต่สิ่งที่เรามุ่งเน้นมากที่สุดของความรับผิดชอบ คือการสร้างให้คนของเรารู้สึกถึงคุณค่าจากภายในองค์กรเอง จากผลสำรวจในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ถือว่าความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มขึ้นจาก 70% มาสู่ระดับ 80% และเราหวังว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีก"

"การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติความ รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนใน generation Y ที่เขาต้องการมากกว่าการมองหาความมั่นคงให้ตัวเองผ่านการทำงานหนัก แต่ต้องการคุณค่าและความสุขในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ในปีนี้เราจึงมีโครงการนำร่องที่จะเปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดกิจกรรมเพื่อสังคมในสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะไม่เพียงสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน แต่นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของเรื่องราวของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการดำเนินธุรกิจ" เมธีกล่าว

เพราะในท้ายที่สุด หาก "คน" ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ไม่สามารถเข้าใจถึงคุณค่าและสิ่งที่บริษัททำ โอกาสที่จะเกิดนวัตกรรมที่ยั่งยืนอย่างที่หวังคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก

หน้า 25

 

ที่มา : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4202  ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 1653 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys