Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
เปิดโมเดลใหม่ขจัดปัญหาแรงงานขาด


จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ของประเทศเริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัว ส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานพื้นฐานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากแรงงานส่วนหนึ่งที่ถูกเลิกจ้างกลับภูมิลำเนาและเข้ารับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระจากโครงการต้นกล้าอาชีพ

ด้วยเหตุนี้กระทรวงแรงงานจึงต้องทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน สร้างโมเดลตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ขาดแคลนแรงงาน

โดย "ไพฑูรย์ แก้วทอง" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงมาเป็นหัวหอกในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง จัดให้มีการทำโมเดลแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน นำผู้ที่ทำงานคลุกคลีอย่างใกล้ชิดในพื้นที่มาระดมความคิด เช่นจากนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ทราบและสะท้อนปัญหาอย่างเป็นไปตามความเป็นจริง และให้มีการจัดงานนัดพบแรงงานแพร่ออกไปทุกภูมิภาค โดยทุกคนต้องช่วยกันบอกกล่าวในลักษณะปากต่อปาก ให้แรงงานในพื้นที่ได้รับทราบและกระตือรือร้นเพื่อมองหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับผู้หางานได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังให้ผู้ตรวจราชการทั้งระดับกรมและกระทรวงจะต้องแบ่งโซนรับผิดชอบและต้องรู้ลึก รู้จริง ในข้อมูลความต้องการแรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรม และความต้องการแรงงานในประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนให้ชัดเจน เพื่อแจ้งเป็นข้อมูลให้สามารถใช้ชี้แจงต่อสาธารณชนได้ในทุกสถานการณ์

ซึ่งจากการรวบรวมตำแหน่งงานว่าง ทั่วประเทศในเดือนมีนาคม 2553 พบว่าขณะนี้มีตำแหน่งงานว่างรวมทั้งสิ้น 136,047 อัตรา จำแนกเป็น ตำแหน่งผู้จัดการ จำนวน 2,655 อัตรา ผู้ประกอบวิชาชีพ ต่าง ๆ เช่น พยาบาล นักกฎหมาย วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ จำนวน 6,902 อัตรา ช่างเทคนิค เช่น ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 12,367 อัตรา เสมียน/เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี จำนวน 15,047 อัตรา พนักงานบริการ พนักงาน ขายของในร้าน จำนวน 25,225 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตรและประมง จำนวน 529 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือ เช่น ช่างเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ช่างเหล็ก ช่างเชื่อม ฯลฯ จำนวน 14,682 อัตรา ผู้ควบคุมเครื่องจักรจำนวน 16,062 อัตรา และพนักงานทั่วไปจำนวน 42,578 อัตรา

กรมการจัดหางานจึงขอให้ผู้ว่างงานที่ต้องการหางานติดต่อสมัครงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพฯเขตพื้นที่ 1-10 ศูนย์บริการจัดหางาน (e-job center) ภายในกระทรวงแรงงาน โทร. 0-2245-2260 หรือที่ศูนย์จัดหางานสาขาโรงเรียนดุสิตพณิชยการ เขตราชเทวี ในวันและเวลาราชการ สอบถามได้ที่กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 0-2245-1908 หรือ 1694

หน้า 31

ที่มา : วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4196  ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 1040 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys