Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
HR ต้องสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ

เป็นที่น่ายินดีที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีโอกาสต้อนรับและเรียนรู้นวัตกรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ Professor Dave Ulrich ปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ระดับโลก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น The World No.1 Guru ในงานประชุมผู้นำและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific HR Congress 2010 ในหัวข้อ “People Transformation: The Path to Turn Down the Downturn” เมื่อวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
       
       งานประชุมครั้งนี้ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ได้รับคัดเลือกจาก Asia Pacific Federation of Human Resource Management (APFHRM) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม HR ระดับภูมิภาค และนับเป็นการประชุมครั้งแรกในภูมิภาคนี้
       ในการประชุมดังกล่าว Professor Ulrich ได้ถ่ายทอดแนวคิดและเทคนิคการเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและเป็นมืออาชีพที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับวิกฤตและความท้าทายนานับประการ
       
       นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีภารกิจที่สำคัญที่จะต้องช่วย CEO และหน่วยธุรกิจฝ่าฟันวิกฤตไปได้ ทุกฝ่ายในองค์กรต้องช่วยกันสร้างความผูกพันของพนักงานให้ความร่วมมือด้วยความตั้งใจและเต็มใจในการสร้างงานและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
       
       การที่สามารถขับเคลื่อนบุคลากรและองค์กรไปข้างหน้าได้นั้น นักบริหารทรัพยากรบุคลากรต้องสามารถบริหารตนเอง และทีมงาน ให้มีสุขภาพที่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีสังคมดี แสวงหาความรู้และมีจิตใจที่ดี เพื่อที่จะสามารถจัดการงานของตน และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้
       
       แนวคิดข้างต้นนี้เป็นแนวคิดของโลกตะวันตก ไม่ต่างไปจากแนวคิด Happy Workplace หรือ Happy 8 ของบ้านเรา การให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จะทำให้องค์กรมีทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมทั้งกายและใจและจิตวิญญาณที่จะสร้างงานที่เพิ่มมูลค่าให้องค์กร และตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้
       
       นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มหลักๆ คือ
       
       1. พนักงาน : พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อสามารถรองรับสถานการณ์และงานใหม่ๆ ได้ รวมถึงรักษาบุคลากรที่เก่งและดีไว้ในองค์กร
       
       2. องค์กร : ช่วยองค์กรบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
       
       3. ลูกค้า : ทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณค่าจากงานทรัพยากรมนุษย์
       
       4. นักลงทุน : ทำให้ผู้ลงทุนได้รับการตอบแทนจากการดำเนินงาน/กิจกรรมของงานทรัพยากรมนุษย์
       
       และ5. ชุมชน/สังคม : ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
       
       Professor Ulrich ได้เน้นให้นักทรัพยากรมนุษย์เห็นว่าการทำงานของ HR ในปัจจุบัน นอกจากจะทำหน้าที่เป็นคู่คิดทางธุรกิจช่วยธุรกิจให้เติบโตแล้ว จะต้องสามารถเชื่อมโยงไปสู่ลูกค้าได้ ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อลูกค้า
       
       เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นในองค์กร ได้สร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับจริงๆ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรให้ความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนการบริหารคนในองค์กร หรือ HR Transformation โดยเพิ่มจากการทำความเข้าใจธุรกิจขององค์กร ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ และความต้องการของลูกค้า ผู้ลงทุน และหน่วยงานราชการต่างๆ แล้วนำมาพิจารณาว่า HR ต้องทำอะไรบ้างและวัดผลความสำเร็จได้อย่างไร
       
       ในขั้นตอนแรกนี้เป็นคำตอบของคำถามที่ว่า ทำไมเราต้องปรับเปลี่ยนการบริหารคนในองค์กร ในขั้นตอนที่สอง นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องทบทวนและระบุความสามารถของพนักงานที่ต้องการเพื่อให้การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมาย กิจกรรมในขั้นตอนนี้จะทำให้ทราบว่าต้องทำอะไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการ
       
       สำหรับขั้นตอนที่สาม คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของ HR ให้สอดคล้องกับธุรกิจ พัฒนาความสามารถของคนใน HR (HR Competency) กำหนดบทบาทของ HR ให้ชัดเจน ทำในสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
       และขั้นตอนสุดท้ายคือ ผู้ที่ควรมีส่วนร่วมในHR Transformation คือหัวหน้าหน่วยธุรกิจ นักทรัพยากรมนุษย์ พนักงานทุกคน และที่ปรึกษา (ซึ่งจะทำหน้าที่ให้แนวคิดและแนวทางการดำเนินงาน) ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ HR Transformation (Ulrich et al., 2009)
       
       Transformation of HR
       
       หากนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของ HR Transformation จะทำให้ HR เข้าใจธุรกิจมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงกับลูกค้าและผู้ลงทุน มีทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานบริหารทรัพยารกรบุคคลที่ชัดเจน และที่สำคัญคือ สร้างความสามารถของพนักงานและองค์กร ให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด สิ่งสำคัญคือ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องคุยกับหน่วยธุรกิจให้มากขึ้น เพราะหน่วยธุรกิจจะเป็นผู้บอก HR ว่าสิ่งที่ HR ทำมีคุณค่าหรือไม่


ที่มา: ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์  14 มีนาคม 2553 11:55 น.


ผู้เข้าชม : 1135 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys