Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
HR คือกาวใจ เชื่อมโลก 2 ใบให้เป็นหนึ่งเดียว

สดๆร้อนๆ จากการฝึกอบรม Training of the Trainers ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับ สมาคม สหกิจศึกษาโลก (TACE –WACE Training ย่อมาจาก Thailand Association for Cooperative Education กับ World Association for Cooperative Education) ด้วยความเข้มข้น 4 วัน จาก Prof. Fames Stellar และ Prof. Richard Porter มีผู้เข้าอบรมจากภาควิชาการ ได้แก่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 33 คน และผู้บริหารจากภาคธุรกิจเพียง 2 คน
       
       ท่านวิทยากรได้พูดถึงการเชื่อมโลก 2 ใบ คือโลกของการศึกษา ที่จะออกมาเป็นแรงงานที่สำคัญของสังคมให้มีความพร้อมในเรื่องความรู้ ทักษะ ทัศนคติและการปรับตัวให้มีคุณภาพ จริยธรรม เป็นพื้นฐานพร้อมเผชิญโลกภายนอก
       
       สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจ ที่จะให้โอกาสนักศึกษาเข้าไปสัมผัสชีวิตจริงในสถานที่ทำงาน( work place) ในช่วงเวลาหนึ่งและนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสถานประกอบการ สถานศึกษา และตัวนักศึกษาเอง โดยมีคณาจารย์ และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการเป็นผู้ให้การดูแล ชี้นำด้วยการนำโครงการวิจัยฉบับย่อเพื่อการเรียนรู้ ( Project based learning หรือ senior Project) ซึ่งทั่วโลกก็ทำกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราว
       
       และนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ ของสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งป้อนแรงงาน กับสถานประกอบการ ให้แบ่งปัน ตอบโจทย์ของความต้องการ ของกันและกันได้เป็นอย่างดี (Work integrated learning) โดยท้ายสุด ก็ win win ทั้งสองฝ่าย เพราะเป้าหมายของสถาบันการศึกษา คือ สร้างคนเก่ง คนดี ให้มีงานทำ สถานประกอบการก็ต้องการ คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม ช่วยนำองค์กรสู่เป้าหมาย
       
       เรื่องที่ Professors ทั้งสองท่านบอก ไม่ใช่เรื่องใหม่ของประเทศไทย เพราะทางสกอ.สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติและสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย สมาคมโรงแรมไทย นโยบาย กระจกสู่การปฏิบัติในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยทำเป็นวิชาสหกิจศึกษา มีหน่วยกิตชัดเจน โดยนักศึกษา จะเข้าไปทำงานสถานประกอบการทาน 4 เดือน แต่ยังไม่บังคับ ยังเป็นไปด้วยความสมัครใจของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยจะต้องประสานงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนตามอัธยาสัย
       
       อีกทั้ง ถ้าสามารถตกลงกันในการปรับหลักสูตร เวลา และเสริมทักษะที่ตรงกัน ความต้องการ ก็คือ สร้างโอกาสและจับมือกันวางแผนกำลังคนในระยะยาวให้กับงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร แถมยังได้งานวิจัยเล็กๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี
       
       ท่านศาสตร์จารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยท่านขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว จนได้รับการขนานนามจาก สกอ.ว่าท่านเป็น “บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย” ท่านมองการณ์ไกล และรู้ว่ามีประโยชน์กับประเทศชาติ เพียงแต่ต้องจัดกระบวนทัพให้เป็นระบบด้วยความเข้าใจ
       
       งานการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและถ้าช่วยกันเป็น “กาวใจ” ที่ดี ทีจะเชื่อมโลกของการศึกษา และโลกของการทำงานเข้าด้วยกันอย่างมีระบบ รองรับทั้งสองฝ่าย และเอา “ใจ” ใส่ลงไปในกาว เพื่อให้โลก 2 ใบ ติดแน่น แบบแยกกันไม่ออก และกลายเป็นโลกในเดียวกันให้ได้ โครล่ะจะทำหน้าที่ “กาวใจ” ถ้าไม่ใช่ HR ขององค์กร ผู้ต้องวางแผนสร้าง และรักษาคนไว้ด้วยกลยุทธ์ที่ต่างไปจากเดิมๆ...สหกิจศึกษา น่าจะเป็นตำตอบของ “กาวใจ”

 

สดๆร้อนๆ จากการฝึกอบรม Training of the Trainers ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับ สมาคม สหกิจศึกษาโลก (TACE –WACE Training ย่อมาจาก Thailand Association for Cooperative Education กับ World Association for Cooperative Education) ด้วยความเข้มข้น 4 วัน จาก Prof. Fames Stellar และ Prof. Richard Porter มีผู้เข้าอบรมจากภาควิชาการ ได้แก่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 33 คน และผู้บริหารจากภาคธุรกิจเพียง 2 คน
       
       ท่านวิทยากรได้พูดถึงการเชื่อมโลก 2 ใบ คือโลกของการศึกษา ที่จะออกมาเป็นแรงงานที่สำคัญของสังคมให้มีความพร้อมในเรื่องความรู้ ทักษะ ทัศนคติและการปรับตัวให้มีคุณภาพ จริยธรรม เป็นพื้นฐานพร้อมเผชิญโลกภายนอก
       
       สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจ ที่จะให้โอกาสนักศึกษาเข้าไปสัมผัสชีวิตจริงในสถานที่ทำงาน( work place) ในช่วงเวลาหนึ่งและนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสถานประกอบการ สถานศึกษา และตัวนักศึกษาเอง โดยมีคณาจารย์ และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการเป็นผู้ให้การดูแล ชี้นำด้วยการนำโครงการวิจัยฉบับย่อเพื่อการเรียนรู้ ( Project based learning หรือ senior Project) ซึ่งทั่วโลกก็ทำกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราว
       
       และนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ ของสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งป้อนแรงงาน กับสถานประกอบการ ให้แบ่งปัน ตอบโจทย์ของความต้องการ ของกันและกันได้เป็นอย่างดี (Work integrated learning) โดยท้ายสุด ก็ win win ทั้งสองฝ่าย เพราะเป้าหมายของสถาบันการศึกษา คือ สร้างคนเก่ง คนดี ให้มีงานทำ สถานประกอบการก็ต้องการ คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม ช่วยนำองค์กรสู่เป้าหมาย
       
       เรื่องที่ Professors ทั้งสองท่านบอก ไม่ใช่เรื่องใหม่ของประเทศไทย เพราะทางสกอ.สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติและสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย สมาคมโรงแรมไทย นโยบาย กระจกสู่การปฏิบัติในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยทำเป็นวิชาสหกิจศึกษา มีหน่วยกิตชัดเจน โดยนักศึกษา จะเข้าไปทำงานสถานประกอบการทาน 4 เดือน แต่ยังไม่บังคับ ยังเป็นไปด้วยความสมัครใจของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยจะต้องประสานงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนตามอัธยาสัย
       
       อีกทั้ง ถ้าสามารถตกลงกันในการปรับหลักสูตร เวลา และเสริมทักษะที่ตรงกัน ความต้องการ ก็คือ สร้างโอกาสและจับมือกันวางแผนกำลังคนในระยะยาวให้กับงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร แถมยังได้งานวิจัยเล็กๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี
       
       ท่านศาสตร์จารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยท่านขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว จนได้รับการขนานนามจาก สกอ.ว่าท่านเป็น “บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย” ท่านมองการณ์ไกล และรู้ว่ามีประโยชน์กับประเทศชาติ เพียงแต่ต้องจัดกระบวนทัพให้เป็นระบบด้วยความเข้าใจ
       
       งานการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและถ้าช่วยกันเป็น “กาวใจ” ที่ดี ทีจะเชื่อมโลกของการศึกษา และโลกของการทำงานเข้าด้วยกันอย่างมีระบบ รองรับทั้งสองฝ่าย และเอา “ใจ” ใส่ลงไปในกาว เพื่อให้โลก 2 ใบ ติดแน่น แบบแยกกันไม่ออก และกลายเป็นโลกในเดียวกันให้ได้ โครล่ะจะทำหน้าที่ “กาวใจ” ถ้าไม่ใช่ HR ขององค์กร ผู้ต้องวางแผนสร้าง และรักษาคนไว้ด้วยกลยุทธ์ที่ต่างไปจากเดิมๆ...สหกิจศึกษา น่าจะเป็นตำตอบของ “กาวใจ”

 

สดๆร้อนๆ จากการฝึกอบรม Training of the Trainers ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับ สมาคม สหกิจศึกษาโลก (TACE –WACE Training ย่อมาจาก Thailand Association for Cooperative Education กับ World Association for Cooperative Education) ด้วยความเข้มข้น 4 วัน จาก Prof. Fames Stellar และ Prof. Richard Porter มีผู้เข้าอบรมจากภาควิชาการ ได้แก่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 33 คน และผู้บริหารจากภาคธุรกิจเพียง 2 คน
       
       ท่านวิทยากรได้พูดถึงการเชื่อมโลก 2 ใบ คือโลกของการศึกษา ที่จะออกมาเป็นแรงงานที่สำคัญของสังคมให้มีความพร้อมในเรื่องความรู้ ทักษะ ทัศนคติและการปรับตัวให้มีคุณภาพ จริยธรรม เป็นพื้นฐานพร้อมเผชิญโลกภายนอก
       
       สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจ ที่จะให้โอกาสนักศึกษาเข้าไปสัมผัสชีวิตจริงในสถานที่ทำงาน( work place) ในช่วงเวลาหนึ่งและนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสถานประกอบการ สถานศึกษา และตัวนักศึกษาเอง โดยมีคณาจารย์ และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการเป็นผู้ให้การดูแล ชี้นำด้วยการนำโครงการวิจัยฉบับย่อเพื่อการเรียนรู้ ( Project based learning หรือ senior Project) ซึ่งทั่วโลกก็ทำกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราว
       
       และนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ ของสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งป้อนแรงงาน กับสถานประกอบการ ให้แบ่งปัน ตอบโจทย์ของความต้องการ ของกันและกันได้เป็นอย่างดี (Work integrated learning) โดยท้ายสุด ก็ win win ทั้งสองฝ่าย เพราะเป้าหมายของสถาบันการศึกษา คือ สร้างคนเก่ง คนดี ให้มีงานทำ สถานประกอบการก็ต้องการ คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม ช่วยนำองค์กรสู่เป้าหมาย
       
       เรื่องที่ Professors ทั้งสองท่านบอก ไม่ใช่เรื่องใหม่ของประเทศไทย เพราะทางสกอ.สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติและสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย สมาคมโรงแรมไทย นโยบาย กระจกสู่การปฏิบัติในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยทำเป็นวิชาสหกิจศึกษา มีหน่วยกิตชัดเจน โดยนักศึกษา จะเข้าไปทำงานสถานประกอบการทาน 4 เดือน แต่ยังไม่บังคับ ยังเป็นไปด้วยความสมัครใจของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยจะต้องประสานงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนตามอัธยาสัย
       
       อีกทั้ง ถ้าสามารถตกลงกันในการปรับหลักสูตร เวลา และเสริมทักษะที่ตรงกัน ความต้องการ ก็คือ สร้างโอกาสและจับมือกันวางแผนกำลังคนในระยะยาวให้กับงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร แถมยังได้งานวิจัยเล็กๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี
       
       ท่านศาสตร์จารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยท่านขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว จนได้รับการขนานนามจาก สกอ.ว่าท่านเป็น “บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย” ท่านมองการณ์ไกล และรู้ว่ามีประโยชน์กับประเทศชาติ เพียงแต่ต้องจัดกระบวนทัพให้เป็นระบบด้วยความเข้าใจ
       
       งานการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและถ้าช่วยกันเป็น “กาวใจ” ที่ดี ทีจะเชื่อมโลกของการศึกษา และโลกของการทำงานเข้าด้วยกันอย่างมีระบบ รองรับทั้งสองฝ่าย และเอา “ใจ” ใส่ลงไปในกาว เพื่อให้โลก 2 ใบ ติดแน่น แบบแยกกันไม่ออก และกลายเป็นโลกในเดียวกันให้ได้ โครล่ะจะทำหน้าที่ “กาวใจ” ถ้าไม่ใช่ HR ขององค์กร ผู้ต้องวางแผนสร้าง และรักษาคนไว้ด้วยกลยุทธ์ที่ต่างไปจากเดิมๆ...สหกิจศึกษา น่าจะเป็นตำตอบของ “กาวใจ”

 

ที่มา: ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 15 กุมภาพันธ์ 2553 13:12 น.


ผู้เข้าชม : 1443 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys