Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
Bridging Generation Gap (2)

ฉบับที่ผ่านมาได้เรียนรู้กันแล้วว่าคนในเจเนอเรชั่นต่าง ๆ มีภูมิหลังและความโดดเด่น ในเรื่องอะไร ฉบับนี้จึงอยากฉายภาพต่อเนื่องให้เห็นบทบาทในงาน สถานที่ทำงานของแต่ละกลุ่มว่าเป็นอย่างไร

Baby Boomers ที่ก้าวขึ้นมาเป็นในระดับบริหารขององค์กรโดยส่วนใหญ่มักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เพราะเขาเหล่านั้นล้วนมุมานะบากบั่นกับการทำงานอันแสนยาวนานเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ แม้ว่าจะมีอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ วิวัฒนาการสื่อสาร และมวลชนสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่คนกลุ่มนี้ต้องเพียรพยายามในการที่จะเรียนรู้ ทำความเข้าใจ แต่ก็มักจะไม่ค่อยทันตามวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและฉับพลัน นอกจากนี้คนกลุ่มนี้ยังคุ้นเคยกับการประชุมในลักษณะ brainstorm ที่ยาวนานเพื่อพินิจพิเคราะห์เจาะลึกลงในรายละเอียดอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน โอกาสของความท้าทายที่จะทำสิ่งแปลกใหม่นั้นค่อนข้างยาก คุ้นเคยกับการรักษาฐานที่มั่น และดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ

ในระดับหัวหน้าหรือผู้ปฏิบัติการทั่วไป คนกลุ่มนี้มักจะคุ้นเคยกับการถูกครอบงำทางความคิดและไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือกลัวความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น จึงมักจะดำเนินกิจกรรมในหน้าที่การงานแบบเสมอตัว ไม่ต้องการทำเกินกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบ และมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่าเดิม

Xers เติบโตท่ามกลางความท้าทาย กล้าคิด กล้าเสี่ยง และคึกคะนอง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค จึงทำให้คนกลุ่มนี้มักจะคิดทำในสิ่งที่แตกต่าง เป็นอิสระจากกรอบความคิด แต่ภายใต้วิกฤตฟองสบู่เศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2540 ได้ให้ประสบการณ์ที่สาหัสกับคนกลุ่มนี้ โดยเฉพาะความฉาบฉวย ความเพ้อฝันที่มักจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ภายในระยะเวลาอันใกล้ คนกลุ่มนี้จะเป็นเจเนอเรชั่นต่อไปที่รับบทบาทผู้บริหารสูงสุดขององค์กร จึงเป็นไปได้ว่ารูปแบบขององค์กรที่เคยมีขั้นมีตอน มีความสลับ ซับซ้อน complexity จะถูกย่อยสลายและบูรณาการใหม่ให้เป็นองค์กรเชิงเดี่ยว lean organization ทั้งนี้ กลุ่ม Xers เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในการลองผิดลองถูกและท้าทายกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่หนทางที่ดีและง่ายดายขึ้น ไม่หยุดนิ่งในการนำเสนอความคิดเห็นของตัวเอง และค่อนข้างจะมีความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการของตน

ในระดับบุคลากรทำงานในองค์กรต้องเผชิญกับภาวการณ์ที่ถูกเขย่าและความ เข้มข้นในการประเมินผลงานเอกัตบุคคล individual performance จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ศักยภาพของบุคลากรที่จะทำงาน ต่อหรือออกจากองค์กร โอกาสที่คนกลุ่มนี้จะทำงานจนวัยเกษียณ มีโอกาสลดลงอย่างน่าใจหาย เพราะคนกลุ่มนี้มีค่านิยมต่อการทำงานแค่เป็นองค์ประกอบของชีวิต หาใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง จะเห็นว่ารุ่น Xers นี้มีคนที่มีความพร้อมในด้านความเป็นอยู่และปลอดจากความกังวลในเรื่องหนี้สินจะถอนตัวออกจากธุรกิจและใช้ช่วงบั้นปลายชีวิตใน รูปแบบอย่างที่ตนปรารถนา

Yers ที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์การสื่อสาร มีพื้นฐานการใช้ชีวิตที่สัมพันธ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์และอินเทอร์เน็ต จึงชอบที่จะทำงานที่ได้รับ มอบหมายบนหน้าจอและอุปกรณ์สื่อสาร ทุกชนิด รูปแบบการทำงานจะเน้นความคิดเห็นร่วมกัน consensus และมีความชอบที่จะทำงานเป็นกลุ่มมากกว่าการทำงานตามลำพัง ในขณะที่วิสัยทัศน์ของเด็กกลุ่มนี้ยังไม่ได้กว้างไกลนัก จะเห็นได้ว่ากลุ่มนี้มีความลังเลสูงที่จะทำงานภายใต้กรอบขององค์กร จึงมองหาที่ออกใหม่ที่น่าจะตรงกับความสนใจด้วยการประกอบวิชาชีพอิสระ

แนวทางในการทำงานกับกลุ่มเจเนอเรชั่นทั้งสาม

Baby Boomers มักจะมีความภาคภูมิใจกับผลงานในอดีตและความสำเร็จที่ผ่าน ๆ มา จึงชื่นชอบการที่ได้รับเกียรติและได้รับความเคารพจากบุคคลอื่น การทำงานกับกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ต้องใส่ใจในรายละเอียดปลีกย่อย และพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติจริง สิ่งที่บูมเมอร์ต้องการคืองานสำเร็จ ดังนั้นแผนงานที่จะนำเสนอ จึงควรจะต้องลำดับเหตุการณ์ ความสำคัญ และเหตุผลสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน

เนื่องจากกลุ่มนี้ยึดติดกับความจริง fact ดังนั้น การนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ที่ ไกลตัว หรือต้องใช้จินตนาการ มักจะได้รับการปฏิเสธ และคนกลุ่มนี้มักจะวนเวียนอยู่กับสิ่งเดิม ๆ มากกว่าการแสวงหาสิ่ง แปลกใหม่

Xers ไม่ชอบการหยุดนิ่ง และมักจะลองหาสิ่งแปลกใหม่มาเป็นทางเลือก มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ที่จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและท้าทายกับโอกาสใหม่ ๆ การทำงานกับกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ต้องการความแปลก ใหม่ ความคิดริเริ่ม หรือมุมมองความคิดที่แตกต่างและอยู่บนพื้นฐานทางเลือกที่เป็นไปได้ คนกลุ่มนี้มักจะพุ่งตรงไปที่เป้าหมายโดยไม่ค่อยให้ความสนใจกับวิธีการ และมักจะมองหาเส้นทางลัดที่จะเดินไปสู่จุดหมาย การติติงและให้ข้อคิดที่มีเหตุมีผล น่าจะช่วยผสมผสานกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะฟังการทักท้วงอย่างมีเหตุมีผลกว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ซึ่งมีความเชื่อในประสบการณ์ การอาบน้ำร้อนมาก่อนของตัวเองมากกว่าใส่ใจในความเห็นของบุคคลอื่น

Yers มักจะเอาความคิดเห็นของส่วนรวมเป็นแนวทางก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน ตอบรับเทคโนโลยีและใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างฉลาดและแม่นยำ การทำงานกับคนกลุ่มนี้อาจจะต้องคำนึงถึงความรู้สึก เพราะเจเนอเรชั่นวายมักจะมีความเปราะบาง ขาดความหนักแน่นแต่สิ่งที่จะทำให้เขาเหล่านั้นทุ่มเท คงไม่พ้นแรงจูงใจที่มาจากสังคมส่วนรวม และการใช้ศักยภาพของเขาเหล่านั้นให้ถูกทาง


ที่มา: วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4168  ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ hr corner โดย ปิยะมิทน์ รังษีเทียนไชย กรรมการบริหาร บริษัท ควอลิตี้โพรไฟลส์ จำกัด


ผู้เข้าชม : 1359 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys