Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
Employee Onboarding

ขณะที่องค์กรชั้นนำมุ่งสร้าง ความเชื่อในปรัชญาการทำงานของบุคลากรอย่างมีความสุข ภายใต้แรงจูงใจ แนวทางการปฏิบัติงานที่ยึดปณิธานและคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกจ้างต่อเนื่องไปจนถึงคู่ค้า หรือนิยาม ของ employment branding ที่เป็นประเด็นร้อนของนักบริหารทรัพยากรบุคคล ในช่วงระยะนี้ หนทางที่จะนำมาซึ่ง ความสำเร็จนี้ย่อมไม่สามารถเกิดขึ้น หรือเป็นรูปธรรมได้อย่างเด่นชัด หาก employee onboarding เป็นได้แค่เพียงภาพลวงตา

วาระแรกเริ่มที่จะช่วยนำองค์กรไปสู่ความน่าเชื่อถือ ความน่าสนใจ และสิ่งที่หลาย ๆ คนรู้สึกชวนตื่นเต้นที่จะได้เป็น ส่วนหนึ่งขององค์กรนั้นคงหนีไม่พ้นการพัฒนาแผนงาน onboarding ซึ่งถือเป็นภาพรวมของการแนะนำองค์กรให้เป็นที่ รู้จักของพนักงาน ความใส่ใจของผู้บริหาร ที่มีต่อบุคลากรในเชิงสร้างสรรค์และพัฒนา ตลอดจนแง่คิดและวิธีการที่พนักงานจะสามารถพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และความตั้งใจจากนามธรรมไปสู่ความเป็นรูปธรรม เพื่อความสำเร็จขององค์กร เพราะทั้งหมดคือแนวคิดที่จะขยายผลไปถึงวิธีการปฏิบัติ

orientation program เป็นแค่ภาพอดีตที่บริษัทเลือกใช้เป็น gateway หรือทางเข้าไปสู่องค์กร โดยที่มิได้นำพาในเรื่องปัจจัยเสี่ยง ข้อมูลที่ล้าหลัง แผนการปฏิบัติงานที่เทอะทะ เนื้อหาสาระฟุ่มเฟือย ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพและไม่ สัมฤทธิ์ประสิทธิผลในการสร้างความรักความผูกพันให้กับบุคลากรในองค์กร แม้ว่าการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญ ในเรื่อง onboarding ที่จะนำพาพนักงาน หรือบุคลากรใหม่ขององค์กรไปสู่เส้นทางการทำงาน การร่วมงาน และการประสานงานกับบุคลากรต่าง ๆ ภายในองค์กร onboarding ไม่ใช่แค่เรื่องความใส่ใจเฉพาะในพนักงานใหม่ หากหมายรวมถึงการเอาใจใส่ต่อพนักงานขององค์กร นับตั้งแต่วันที่พนักงานเริ่มเข้าทำงาน ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่พนักงานพ้นสภาพ หรือลาออก
การดำเนินแผนงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในเรื่อง onboarding ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จในเรื่อง employee engagement ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการนำไปสู่องค์กรในฝันของลูกจ้าง the employee of choice

การพัฒนาแผนงานหรือโปรแกรม onboarding ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้องค์กรลดต้นทุนการสรรหา หรืออีกนัยหนึ่งการลงทุนลงแรงกับแผนงาน onboarding สามารถนำไปสู่การสร้างประสิทธิผลในการทำงานนับตั้งแต่วันเริ่มงาน โดยเฉพาะ พนักงานในระดับบริหารที่มีต้นทุนทางสังคม และต้นทุนค่าเสียโอกาสสูง ปรากฏการณ์ในอดีตขององค์กรชั้นนำที่ได้ว่าจ้าง บุคลากรระดับบริหารเข้าร่วมงาน พบว่า เขาเหล่านั้นไม่ได้รับความพึงพอใจ จนต้องลาออกไปภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่ว่าจะเป็นเงินค่าจ้างหรือต้นทุนการสรรหา และสวัสดิการต่าง ๆ ที่บริษัทลงทุนไปนั้นแทบจะเรียกว่าสูญเปล่าไปโดยไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ

การเชื่อมโยงระหว่าง culture และ communication เป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้ employee onboarding มี ประสิทธิภาพและได้ผลตอบรับที่น่า ประทับใจรายละเอียดที่สำคัญสามารถ สรุปให้ชัดเจนได้ดังต่อไปนี้

onboarding ในความเป็นจริงนั้นได้ริเริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทประกาศรับสมัครบุคลากร ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่บุคลากรตอบรับเข้าร่วมงานกับบริษัท ดังนั้น ความคาดหวังที่เกี่ยวกับตำแหน่งงาน รายละเอียดผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ ตลอดจนโอกาสและความก้าวหน้า เป็นสิ่งที่ได้รับการคาดหวัง ดังนั้นในการ สื่อสารข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวด เพราะเมื่อพนักงานได้ตัดสินใจเข้ามา ทำงานกับองค์กรแล้ว ย่อมไม่พึงปรารถนาที่จะพบเจอกับความผิดหวังในเรื่องสัญญา และข้อตกลงที่บิดเบือน

-การนำเสนอข้อเท็จจริง สิ่งที่องค์กรคาดหวังจากบุคลากร และแนวปฏิบัติ หรือวิธีการขององค์กรที่มีต่อพนักงาน เป็นเรื่องที่บริษัทควรจะทำความเข้าใจกับบุคลากรก่อนที่จะตกลงรับงาน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนที่สุด องค์กรควรจะเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากองค์กรก่อนการตัดสินใจ

-preorientation program เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการเตรียมพร้อม หรือเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานก่อนที่จะเริ่มทำงานจริง ในขณะที่ orientation program ที่ดีนั้นควรจะมีความกระชับ สั้น ๆ เข้าใจง่าย และเป็นกันเองกับพนักงานมากที่สุด อีกทั้งการบรรจุวัสดุ อุปกรณ์ และคำแนะนำเกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กรที่จะเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงบุคคลต่าง ๆ ภายในองค์กร เป็นสิ่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องตระเตรียม อีกทั้งยังสามารถลดความ เก้อเขิน ความประหม่า และการเข้าไม่ถึงวัฒนธรรมองค์กรของคนใหม่ได้

-การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ หรือการเข้าเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรใหม่ ควรเป็นประเด็นปลีกย่อย หรือประเด็นที่พนักงานใหม่สามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ไม่ควรที่จะให้เทคโนโลยีออนไลน์เป็นสิ่งที่จะปิดกั้นสัมพันธภาพ ความใกล้ชิด และโอกาสในการแสดงความจริงใจขององค์กรที่มีต่อพนักงาน นั่นหมายถึง onboarding ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นเกิดจากการสื่อสารวัฒนธรรมขององค์กร ผ่านบุคคลที่มีความสำคัญในองค์กร หาใช่แค่เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร

-ในทางกลับกัน แนวทางในการสร้างความคุ้นเคยให้กับบุคลากรใหม่ขององค์กร การทักทายด้วยอิเล็กทรอนิกส์เมล์ หรือการชี้ชวนให้เข้าเว็บไซต์เพื่อช่วยกันประเมินผล จะเป็นแนวทางที่ขจัดความแปลกแยก ความขัดแย้ง และเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการประเมินผลความพึงพอใจของพนักงาน และช่วยให้พนักงานใหม่เข้าถึงวัฒนธรรมขององค์กรได้เร็วและง่ายดายขี้น

การสำรวจความเห็นของผู้มาปฏิบัติงานใหม่อาจจะทำได้สั้น ๆ ง่าย ๆ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน เมื่อทำงานครบ 3 วัน 7 วัน 15 วัน หรือ 30 วัน และน่าจะมีการทำ ประเมินผลอีกครั้งใน 60 และ 90 วันทำการ

ลองคิดแบบง่าย ๆ ว่าวันหนึ่งที่คนแปลกหน้าคนหนึ่งจะเดินเข้ามาร่วมครอบครัวในบ้านของเรา การดูแล การต้อนรับขับสู้และอำนวยความสะดวก ตั้งแต่พื้นฐานการแนะนำ ทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคยใกล้ชิดสนิทสนม ทั้งหมดนี้ย่อมเป็นสิ่งที่บริษัทพึงจะรองรับบุคลากรใหม่ที่เข้ามาร่วมงาน และทุกสิ่ง ทุกอย่างที่บริษัทตระเตรียม อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาปฏิบัติงานใหม่นั้นจะ สร้างความประทับใจ และแสดงถึงสิ่งที่องค์กรมีความตั้งใจในการรองรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท


ที่มา: วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4164  ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ hr corner โดย ปิยะมิทน์ รังษีเทียนไชย กรรมการบริหาร บริษัท ควอลิตี้โพรไฟลส์ จำกัด


ผู้เข้าชม : 7192 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys