Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ยุทธศาสตร์ใหม่ บริหารงานบุคคลภาครัฐ ใส่ใจหลักคุณธรรม-สมรรถนะ-ผลงาน


สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ที่มีภารกิจ เกี่ยวกับการกำกับดูแลงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ โดยได้ดำเนินการจัดทำนโยบายพัฒนาข้าราชการพลเรือนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 และได้มีการจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนขึ้นในปี พ.ศ.2547 เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาข้าราชการ มีผลให้การพัฒนาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบมาโดยตลอด

ล่าสุด สำนักงาน ก.พ.ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552-2556 เน้นสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยืนหยัดอยู่ภายใต้หลักคุณธรรมและยึดผลงานเป็นหลัก

นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552-2556 จะตั้งอยู่บนหลักของการเสริมสร้างให้ข้าราชการพลเรือนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีคุณภาพชีวิต มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ภาครัฐและประโยชน์สุขของประชาชน โดยประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาข้าราชการให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และเข้าถึงประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์การ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้นำตนเอง ผู้นำทีม ผู้นำองค์การ และผู้นำเครือข่าย

และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการทุกคน ทุกระดับให้มีพลังกายที่เข้มแข็ง และพลังใจที่พร้อมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552-2556 ที่จัดทำขึ้น เน้นใช้หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งประกอบด้วยหลักคุณธรรม หลักสมรรถนะ หลักผลงาน และหลักความสมดุล ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการพลเรือนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ. โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้จัดให้มีประชุมชี้แจงเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552-2556 : ทิศทางการพัฒนาข้าราชการพลเรือนในอนาคต ให้กับผู้แทนส่วนราชการได้รับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการ และเป็นแนวทางการพัฒนาข้าราชการเป็นมาตรฐานเดียวกันไปเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งนับจากนี้ไป หน่วยราชการต่างๆ จะต้องมีการวางระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการตามแผนพัฒนาข้าราชการเป็นรายปี รวมทั้งใช้ผลการพัฒนาข้าราชการนำไปประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การสับเปลี่ยนหมุนเวียน การปรับปรุงการทำงาน การมอบหมายงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ โดยสำนักงาน ก.พ. จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง โดยจัดเตรียมทีม เจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการ เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาข้าราชการอย่างใกล้ชิด


ที่มา: วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4139  ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 2350 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys