Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศ

ต้องเข้าใจตัวเองจึงจะเดินไปสู่เป้าหมายที่ดีได้
       
       วิชาจิตวิทยา
เป็นวิชาศึกษาเรื่องกระบวนการเรียนรู้ ความคิดจิตใจ อารมณ์ ความฉลาดและพฤติกรรมของคนและกลุ่มคนโดยอาศัยทั้งความรู้เรื่องสมอง, ชีววิทยา พันธุศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ มานุษยวิทยาฯลฯ พัฒนาเป็นวิชาความรู้แบบหลายสาขาที่ช่วยให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์ที่มีหลายมิติอย่างซับซ้อนมากขึ้น การมีความรู้ในเรื่องจิตวิทยาจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองและคนอื่น รู้จักการดูแลและพัฒนาสุขภาพจิตของตัวเองและช่วยเหลือคนรอบข้าง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ๆ วิชาจิตวิทยาจึงสำคัญ/เป็นประโยชน์มากทั้งต่อปัจเจกชน การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาประเทศ
       
       น่าเสียดายที่การจัดการศึกษาในประเทศไทย เน้นแต่วิชาสามัญและวิชาที่จะไปใช้ทำมาหากินและหาเงินกันมากกว่าจะสนใจเรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของเรามากอย่างวิชาจิตวิทยา เรามีนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ทั้งประเทศน้อยมาก ทั้ง ๆ ที่หากประชาชนได้สนใจและเข้าใจในเรื่องจิตวิทยาของปัจเจกชนที่ประชาชนควรรู้แล้ว จะช่วยทำให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขเพิ่มขึ้น และคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหล่านี้จะเป็นกำลังที่จะไปช่วยกันสร้างสังคมไทยที่มีสุขภาพจิตดีและความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ได้อย่างสำคัญ
       
       จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
       
       พัฒนาการทางความคิดจิตใจ อารมณ์ บุคลิกภาพของมนุษย์เราเกิดจากสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูในวัยเด็กมากที่สุด
เด็กที่ได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอและอย่างเหมาะสม เช่นไม่ถูกทอดทิ้ง ไม่ถูกทำร้ายด้วยคำพูด หรือพฤติกรรมที่ให้ผลในทางลบ จะเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มองโลกในแง่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พัฒนาทั้งความฉลาดทางปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และทางสังคมได้ดี แต่ถ้าพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็กเลี้ยงเด็กด้วยอารมณ์, ตามความสะดวกของตัวเองและด้วยความเคยชินกับการถูกเลี้ยงดูมาแบบเข้มงวดบ้าง ปล่อยปละละเลยบ้าง ปฏิบัติต่อเด็กอย่างบกพร่องในเชิงจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กทางใดทางหนึ่ง จะสร้างปัญหาการพัฒนาทางจิตใจให้กับเด็กซึ่งมีผลไปจนตอนเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น คนที่ควรได้เรียนรู้เรื่องจิตวิทยามากที่สุด คือพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็ก ควรจะมีวิชาการเป็นพ่อแม่ที่ดีให้พ่อแม่ทุกคนต้องเรียน
       
       วิชาจิตวิทยา ควรเป็นวิชาสำคัญที่สอนในโรงเรียนในทุกระดับควบคู่ไปกับเรื่องสุขศึกษา(ซึ่งควรรวมเรื่องเพศศึกษาและเพศวิถีด้วย)
ให้คนทุกคนได้เรียนรู้เพื่อที่จะรู้จักดูแลป้องกันและพัฒนาสุขภาพทางกายและทางใจของตนเอง ควรให้นักศึกษาครูและครูได้เรียนจิตวิทยาอย่างมีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะจิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาเด็กและจิตวิทยาวัยรุ่น เพื่อที่จะได้รู้จักนำไปใช้ในชีวิตจริง ทั้งในการสอนและการปฏิบัติต่อเด็กอย่างให้สอดคล้องกับการทำงานของสมองของนักเรียนแต่ละวัย และที่สำคัญคือส่งเสริมให้เด็กภูมิใจ มั่นใจในตัวเอง รักการเรียนรู้ เชื่อมั่นว่าตนเรียนรู้ได้ พ่อแม่ครูควรจะเลิกใช้วิธีดุด่าว่ากล่าว เสียดสีแดกดันเด็กว่าโง่หรือขี้เกียจหรือคำพูดในทางลบต่าง ๆ เพราะถึงจะเจตนาดีหรือไม่ตั้งใจ แต่เป็นวิธีที่เป็นผลเสียในทำลายความภูมิใจ ความมั่นใจในตัวเองของเด็กมาก พ่อแม่ครูต้องเรียนรู้หาวิธีการพูดและการทำให้เด็กเกิดความภูมิใจ ความต้องการจะพัฒนาตัวเองซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลดีกว่า
       
       เรื่องจิตวิทยาวัยรุ่นนั้นเป็นองค์ความรู้เฉพาะ ที่ทั้งพ่อแม่ ครูและตัววัยรุ่นเองควรหาหนังสืออ่านและหาทางเรียนรู้ เพราะวัยรุ่นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตที่อาจจะเลือกเดินทางมืดหรือทางสว่างได้ ในวัยนี้เด็กจะมีความคิดพฤติกรรมที่ต่างไปจากวัยเด็กก่อนหน้านี้อย่างมาก เช่นชอบโต้แย้ง ท้าทาย เพราะเป็นวัยที่ฮอร์โมนเปลี่ยน ต้องการแสวงหาอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของเขาที่มีลักษณะเฉพาะฯลฯ ถ้าครู พ่อแม่ไม่เข้าใจ ไม่รับฟัง, ปรึกษาหารือ ส่งเสริมลูกวัยรุ่นอย่างใจกว้างและสร้างสรรค์ เด็กวัยรุ่นก็จะมีปัญหาการปรับตัวอย่างมาก และกลายเป็นปัญหาทั้งสำหรับเด็กวัยรุ่นเอง พ่อแม่ ครู และคนที่พวกเขาสัมพันธ์ด้วย
       
       ความฉลาดทางอารมณ์และการมองโลกในแง่บวก
       
       แนวคิดจิตวิทยาที่น่าสนใจศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองมีอยู่หลายแนวคิด เช่น emotional intelligence (EQ) ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึงพัฒนาการทางอารมณ์ของคนเราอย่างมีวุฒิภาวะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และเข้ากับคนอื่น ๆ ได้ดี แก้ปัญหาทางอารมณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นความฉลาดที่แตกต่างไปจากความฉลาดทางปัญญา (IQ) ซึ่งมักเน้นความสามารถทางภาษาตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์ การพัฒนาความฉลาดในด้านอารมณ์มีความสำคัญในการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขมากกว่า
       
       ดังนั้น การศึกษาไม่ควรสอนให้รู้หนังสือ รู้เลข รู้คอมพิวเตอร์ฯลฯ เท่านั้น หากต้องสอนเรื่อง Emotional literacy การมีความรู้ในเรื่องจิตวิทยาของอารมณ์ เพื่อที่คนเราจะได้รู้จักควบคุมดูแลและพัฒนาอารมณ์ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจปัญหาความเครียด ความโกรธ ความก้าวร้าวรุนแรง รู้จักควบคุมดูแลอารมณ์ในด้านลบของตัวเอง และการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเข้าอกเข้าใจ เห็นใจคนอื่นเพิ่มขึ้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้น การจัดการศึกษาในปัจจุบันที่มุ่งแต่ให้เด็ก เยาวชน เรียนรู้แต่ด้านวิชาการและวิชาชีพ และการจัดการเศรษฐกิจที่เน้นทางด้านการแข่งขันทำงานหาเงินและบริโภคทางวัตถุกันมาก ทำให้เด็กวัยรุ่นมีปัญหาทางจิตวิทยาของอารมณ์มากมาย โดยที่พวกเขาเองก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร และจะแก้ไขด้วยตัวเองอย่างไร
       
       แนวคิดทางจิตวิทยาที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งคือ Positive psychology จิตวิทยาแนวบวก จิตวิทยาที่เปลี่ยนทิศทางของวิชาจิตวิทยาก่อนหน้าที่เน้นการตามแก้ปัญหาความป่วยไข้ทางจิต หันมาเน้นการศึกษาถึงปัจจัยและกระบวนการที่นำไปสู่แนวคิดและอารมณ์ในทางบวก มองโลกในแง่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่พฤติกรรมที่ดีและการดำเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพสูงสุดของเอกชนและกลุ่ม ช่วยให้คนรู้ว่าจะรับมือกับความทุกข์และสร้างความสุขได้อย่างไร สำนักจิตวิทยาทางบวกเห็นว่าทั้งความคิดและอารมณ์ต่างมีอิทธิพลต่อกัน และเน้นความสามารถของมนุษย์ในการเป็นฝ่ายเลือกด้วยตัวเขาเอง ถ้าเขาเรียนรู้ที่จะคิดในทางบวกได้
       
       ศัพท์ที่เกี่ยวโยงกันคือ การมองโลกในแง่ดี (OPTIMISM) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คนเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขและความหมาย คนเราควรเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่รู้จักมองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุผล อย่างเข้าใจสภาวะธรรมชาติของมนุษย์และสังคมอย่างที่เป็นจริง ไม่ได้มองโลกในแง่ดีแบบเพ้อฝันหรือแบบหลอกตัวเอง เช่นเข้าใจว่าชีวิตคนเราต้องมีทั้งช่วงสมหวังและผิดหวัง มีทั้งสุขและทุกข์ น่าดีใจและน่าเสียใจที่ผ่านเข้ามาและก็ผ่านเลยไป เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะครั้งคราว ไม่ได้แปลว่าเรื่องเลวร้ายจะอยู่ไปกับเราตลอดทั้งชีวิต
       
       การที่คนแต่ละคนมีแนวโน้มเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้าย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุปนิสัยใจคอ ทัศนคติที่หล่อหลอมพัฒนามาตั้งแต่วัยเด็ก เช่นคนที่ได้รับความรัก ความอบอุ่นในวัยเด็ก ไม่พอเพียง ไม่สม่ำเสมอ ไม่แน่นอน มีแนวโน้มจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายมากกว่าคนที่เคยได้รับความรักความอบอุ่นในวัยเด็กมาอย่างดีหรือค่อนข้างดี แต่ถ้าเราตั้งใจศึกษาจิตวิทยา วิเคราะห์ตัวเราเองได้ เข้าใจพฤติกรรมในปัจจุบันเราได้มากขึ้น เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิธีมองปัญหา วิธีคิดของเราได้ เช่นถ้าเราวิเคราะห์ตัวเราเองได้ว่าเราค่อนข้างมองโลกในแง่ร้ายหรือแง่ลบอย่างเกินความจริง อย่างไม่มีเหตุผลมากพอ เราก็อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดของเราใหม่ให้เป็นการรู้จักมองโลกในแง่ดีในแง่บวกมากขึ้นได้ แค่เปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องนี้ได้ จะทำให้ชีวิตของเราและชีวิตคนรอบข้างดีขึ้นมากทีเดียว
       
       จิตวิทยาและการพัฒนาเพื่อความสุข
       
       เรื่องที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งที่เราทุกคนมุ่งไขว่คว้ากันแต่มักหาไม่ค่อยเจอ เพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแน่ คือเรื่องความสุข (HAPPINESS) คนส่วนใหญ่ถูกทำให้คิดว่าถ้ามีเงินมากจะมีความสุขมาก เพราะสามารถหาซื้อสิ่งของและบริการที่ตนต้องการพอใจได้ แต่นั่นเป็นการหาความสำราญ ความพอใจชั่วคราวมากกว่าการมีความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง นักจิตวิทยาวิจัยพบว่าคนที่รวยกระทันหัน เช่นถูกลอตเตอร์รี่รางวัลใหญ่ได้มรดกฯลฯ มีความสุขความพอใจอยู่ช่วงสั้น ๆ เท่านั้น หลังจากนั้นพวกเขาก็จะเคยชินรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดา นาน ๆ เข้าอาจจะเบื่อและกลับไปเป็นทุกข์เหมือนเดิม เพราะความสุขเป็นเรื่องความรู้สึกของคนแต่ละคนในเชิงเปรียบเทียบ ไม่ใช่ในเชิงสมบูรณ์ คนรวยจำนวนมากไม่มีความสุข คนฐานะปานกลางที่พอสนองความต้องการที่จำเป็นได้ และพึงพอใจกับชีวิตพอสมควร ไม่ไปเทียบกับคนที่รวยกว่าตลอดเวลาแบบอยากมีอยากได้เหมือนเขา มักจะมีความสุขมากกว่า
       
       นักจิตวิทยาพบว่า ความสุขของคนเราจะมาจากการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในแง่ดี แง่บวก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว เพื่อน มีความพอใจในงานและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ รู้สึกได้รับการยอมรับ รู้สึกว่างานและชีวิตของตนมีความหมาย มากกว่าเรื่องมีเงิน/วัตถุมากหรือน้อย คนที่มีความสุข มีโอกาสเรียนรู้ได้ดี และเป็นคนดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ดังนั้น เราจึงควรเน้นการพัฒนาชีวิตและประเทศของเราเพื่อทำให้คนมีความสุขมากกว่าเน้นความร่ำรวย

ที่มา: ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์  27 พฤศจิกายน 2552 15:21 น.      


ผู้เข้าชม : 2363 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys