Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
กลวิธีการเพิ่มผลผลิตองค์กร ขจัดจุดอ่อน-เสริมจุดแข็งเพื่อความยั่งยืน


 
ในงานสัมมนา Productivity Talk : November ที่ทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดขึ้นในหัวข้อ Integration of Tools & Techniques for Productivity Improvement โดยมี "วุฒิพงศ์ บุญนายวา" ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิตเป็นผู้บรรยายนั้น

นอกจากจะกล่าวถึงเรื่องการบูรณาการระบบการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หากยังกล่าวถึงการเพิ่มผลผลิตโดยรวมของชาติอันมีคุณธรรมและเกิดความยั่งยืน

ดังนั้นการที่องค์กรหนึ่งองค์กรใดจะ เพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เกิดความยั่งยืน องค์กรเหล่านั้นจะต้องเรียนรู้จุดแข็ง และจุดอ่อน ของตัวเองเสียก่อน

จากนั้นจึงนำจุดอ่อนและจุดแข็งมาประมวลผลเพื่อให้ข้อสรุปว่า อะไรคือจุดแข็งที่จะต้องดำเนินการต่อ และอะไรเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเข้าไปแก้ไข

"วุฒิพงษ์" ยกตัวอย่างให้ฟังถึงองค์กรหนึ่ง คือ กรมขนส่งทางบกที่มีการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเร็วมาก

"จากเมื่อก่อนที่เป็นองค์กรของรัฐ จะไปจ่ายภาษี ทำใบขับขี่ หรือต่อทะเบียนอะไรต่าง ๆ ค่อนข้างช้าอืดอาดมาก แต่เมื่อมีการปรับตัวและมีการนำเครื่องมือต่าง ๆ ทางด้านการเพิ่มผลผลิตไปปรับใช้ เขาก็กลับเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่องานบริการค่อนข้างรวดเร็ว"

"ทั้งนั้นเพราะเขาทราบดีว่า จุดอ่อนของกรมขนส่งทางบก คือ การให้บริการที่ล่าช้า ขณะที่จุดแข็ง คือ บุคลากรที่มีความชำนาญงานในทักษะของตน ดังนั้นเมื่อ เขาทราบทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง เขาก็อุดช่องโหว่และพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองชำนาญอยู่ ก็เลยกลายเป็นรูปแบบการให้บริการอย่างที่เห็น"

"วุฒิพงษ์" บอกว่า การจะเพิ่มผลผลิตโดยรวมของชาติเพื่อให้เกิดคุณธรรมและ ยั่งยืน องค์กรเหล่านั้นจะต้องยึดหลัก 3 อย่างประกอบกัน คือ

หนึ่ง เพื่อลูกค้า

สอง เพื่อพนักงาน

สาม เพื่อสังคม

ขณะเดียวกันผู้บริหารองค์กรก็จะต้องมีกรอบในการบริหารคอนเซ็ปต์ขององค์กรให้เป็นไปตามแผนงาน อันประกอบด้วย

หนึ่ง ต้องมุ่งเน้นการบริหารงานแบบ ทุกคนมีส่วนร่วม

สอง ต้องบริหารงานโดยอาศัยข้อเท็จจริง

สาม ต้องยึดหลักการบริหารแบบแก้ปัญหาและหาวิธีป้องกัน

สี่ ต้องมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

นอกจากนั้น "วุฒิพงษ์" ยังเสนอแนะว่า ในการบูรณาการเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้องค์กรเกิดความยั่งยืน นอกจากจะต้องใช้หลายเครื่องมือประกอบ เขายังแนะนำว่า อาจจะต้องใช้แนวทางของไคเซ็นมาประกอบด้วย

ยิ่งเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

เพราะแนวทางของไคเซ็นนอกจากจะช่วยลดความสูญเสียในการบริหารคุณภาพขององค์กร หากยังช่วยปรับปรุงงานและเพิ่มข้อเสนอแนะในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพด้วย

ที่ไม่เพียงจะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนา เพื่อยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น หากยังช่วยพิเคราะห์พิจารณาว่างานที่ทำ อยู่ในปัจจุบันดีพอหรือไม่ หรือจะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

นอกจากนั้นยังจะต้องตอบคำถามของพนักงานให้ได้ด้วยว่า เมื่อนำแนวทาง ของไคเซ็นมาประกอบใช้แล้วจะทำให้ภาระเพิ่มขึ้นหรือไม่

เพราะแนวทางของไคเซ็นต่างเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น อันประกอบด้วย

หนึ่ง สังเกต - อันเกี่ยวข้องกับ เป้าหมายขององค์กรและปัญหา

สอง ตรวจสอบ - อันเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา การจัดลำดับความสำคัญ และการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

สาม คิดค้น - อันเกี่ยวข้องกับความคิดนอกกรอบ การสอบถามผู้รู้ และการเลียนแบบ

สี่ ปฏิบัติ - อันเกี่ยวข้องกับหัวหน้าผู้อนุมัติ การทดลองเพื่อนำไปปฏิบัติ และผลข้างเคียง

ห้า ติดตาม - อันเกี่ยวข้องกับการออกแบบแนวทางเพื่อติดตามผลเปรียบเทียบผลก่อนหรือหลัง และการจัดทำมาตรฐานเพื่อการฝึกอบรม

โดยทั้งหมดหากล้อเป็นภาพเดียวกัน ก็จะทำให้องค์กรเหล่านั้นแก้ปัญหาในส่วนของการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยังทำให้องค์กรต่าง ๆ เกิดคุณธรรม ทั้งยังเกิดความยั่งยืนด้วย

แต่กระนั้นองค์กรต่าง ๆ จะต้องมี นโยบายและแผนงานที่ชัดเจน ขณะเดียวกันผู้บริหารก็จะต้องมีส่วนร่วมกับ พนักงาน และมีคณะทำงานที่รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ อย่างชัดเจน

ทั้งยังจะต้องเพิ่มความรู้ของผู้เกี่ยวข้อง การสนับสนุนขององค์กร งบประมาณ เวลา และจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจด้วย ถึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

จนเกิดเป็นผลลัพธ์อันทำให้องค์กรบริหารงานอย่างประสบความสำเร็จ ?


ที่มา: วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4162  ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 1592 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys