Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
มาตรฐาน MS-QWL สร้างองค์กรอยู่ดี มีสุข ลดการขาด-ลา 42%


เมื่อครั้งที่ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน (Management System of Quality of Work Life : MS-QWL) มาทดลองใช้กับองค์กรต่าง ๆ กว่า 150 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ในปี 2546 มีคำถามเกิดขึ้นมากมาย แต่คณะทำงานเรื่องนี้ก็ไม่เคยหยุดยั้งแต่ยังคงเดินหน้าขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่อง จนวันนี้ปิดโครงการระยะที่ 4 ไปเรียบร้อยแล้ว

"วิสุทธิ์ จิราธิยุต" ผู้อำนวยการโครงการขยายผลและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในองค์กร กล่าวว่า เนื่องจากโครงการ MS-QWL เป็นโครงการที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยในการดำเนินการจึงได้มีการทำวิจัยควบคู่กันไปด้วยเพื่อปรับกระบวนท่า ปรับวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องจนได้เป็นคัมภีร์ในการดำเนิน ทำให้คนรอบข้างมีความรู้ ความเข้าใจใน MS-QWL มากขึ้น มาตรฐาน MS-QWL เวอร์ชั่น 2008 จึงมีความชัดเจนในเกือบทุกด้านทั้งการจำกัดความ ขั้นตอนการดำเนินงาน ทำให้องค์กรต่าง ๆ นำไปปฏิบัติได้ง่ายมากขึ้น

ที่มากกว่านั้นยังมีการเก็บข้อมูลกุญแจแห่งความสำเร็จขององค์กรที่นำเรื่องนี้ไปทำในองค์กรแล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แล้วใช้เป็น best practices ให้กับองค์กรที่สนใจทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนานใหญ่ โดยปัจจุบันมีการขยายผลไปในองค์กรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มโรงพยาบาล ทัณฑสถาน โรงหนัง อู่ซ่อมรถ ฯลฯ

"การนำระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน MS-QWL มาใช้ในองค์กร ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ การมองถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้านของพนักงาน ทั้งสุขภาวะทางกาย, อารมณ์, สังคม และจิตวิญญาณ เพราะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตให้พนักงานในองค์รวม"

"วิสุทธิ์" บอกว่า จากผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมามีผลวิจัยรองรับชัดเจนว่า มาตรฐาน MS-QWL สามารถช่วยลด อัตราการลาป่วยได้ถึง 17.13% อัตราการลา-ขาดงานลดลง 42.89% นอกจากนี้ยังพบว่าการเกิดอุบัติเหตุก็ลงลด 0.0003% อีกด้วย

วันนี้จึงต้องยอมรับว่า MS-QWL เป็นเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยสำหรับองค์กรต่าง ๆ เพราะไม่เพียงแต่เป็นมาตรฐานแบบไทย ๆ แต่ยังเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมกับองค์กรที่มีความพร้อมจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายในของตนเองด้วยการดูแลเอาใจใส่บุคลากรในองค์กรให้อยู่ดี มีสุข ทำให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีความรักและสามัคคีกัน ซึ่งไม่เพียงช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ดำเนินงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเท่านั้น แต่ยังสามารถทำให้เกิดความยั่งยืนให้กับองค์กร ยิ่งถ้ามีการทำอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผล แล้วพัฒนาต่อยอดไปเรื่อย ๆ จนถึงจุด ลด ละ เลิก ได้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรมหาศาล ยกตัวอย่าง โรงงานบางแห่งมีการพัฒนาจนถึงขั้นงานเลี้ยงปีใหม่ไม่มีการดื่มเหล้าก็มี หรือมีโรงหนังแห่งหนึ่งเมื่อก่อนเก้าอี้พังก็ต้องไปจ้างเขาซ่อม วันนี้พนักงานซ่อมเอง ทันทีที่หนังฉายเสร็จทุกคนจะช่วยกันปิดไฟ ทำความสะอาด ทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ได้มาก

แต่อย่างไรก็ตาม "วิสุทธิ์" บอกว่า ในการดำเนินการเฟสที่ 4 พบเห็นปัญหาเยอะจึงคิดว่าจะต้องมีโมเดลที่เหมาะสมกับองค์กรที่มีคุณสมบัติต่างกัน องค์กรที่มีความพร้อมสูงและอยากเข้าสู่ระบบ MS-QWL แต่ไม่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางโครงการจะมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา เพราะมาตรฐานต่าง ๆ ทางสภาอุตสาหกรรมไม่ได้ประเมินกันเอง แต่มีองค์กรที่เป็นที่เชื่อถือเป็นผู้ประเมิน โดยระบบนี้จะอาศัยเครื่องมือในการวัดคุณภาพชีวิตขององค์กรอนามัยโลก (WHOQOL-100) และข้อกำหนดในลักษณะของระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OHSAS 18001)เป็นแนวทางในการจัดทำ

ในส่วนขององค์กรเล็กที่มีงบประมาณไม่มากก็ไม่ต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมายแต่ขอให้ดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอนให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมมีการปรึกษาหารือวางแผนร่วมกันในการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คนไม่กี่คนรวมตัวกันก็ทำได้แล้ว ในธุรกิจเอสเอ็มอีที่มี พนักงานอยู่ 20-30 คนก็สามารถก้าวสู่มาตรฐานนี้ได้ในลักษณะที่ไม่ต้องเต็มรูปแบบ

วันนี้องค์กรที่เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่สมัยเริ่มนำร่องก็ยังคงรักษามาตรฐานอยู่ กลุ่มคนตรงนี้ก็จะกลายเป็นผู้ที่ชำนาญการที่จะยกระดับมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรในภูมิภาคต่าง ๆ ได้มาดูงาน ซึ่งในส่วนของสภาอุตสาหกรรมก็จะจัดฟอรั่มในการให้ความรู้กับผู้สนใจ เช่น เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต หรืออื่น ๆ มาแชร์ความรู้ให้กันสนใจ

"วิสุทธิ์" บอกต่อไปว่า จากวันนี้ไปทางโครงการจะให้สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์เป็นแกนกลางของการรักษาระบบ MS-QWL ไว้ โดยจัดเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องการดำเนินการเรื่องนี้ไว้ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ ในขณะเดียวกันสภาอุตสาหกรรมฯก็จะยังดำเนินการให้ความรู้ในเชิงของงานสัมมนาอย่าง ต่อเนื่อง เพราะถ้าวันนี้เราดูแลพนักงานเราดี พนักงานเราก็จะขยายผลไปยังครอบครัว ซึ่งนั่นหมายถึงสังคมไทยก็จะดีได้ตามไปด้วย

 

ที่มา: วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4159  ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 2891 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys